Film Industry

ಅಕ್ಷರಾ ಹಾಸನ್  ಬೌಧ್  ಧರ್ಮಾಕ್!

ಅಕ್ಷರಾ ಹಾಸನ್ ಬೌಧ್ ಧರ್ಮಾಕ್!

ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಚಿತ್ರ್’ನಟ್ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಹಾಚಿ ಧುವ್, ಚಿತ್ರ್’ನಟಿ ಅಕ್ಷರಾ ಹಾಸನ್ ಬೌಧ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಮತಾಂತರ್ ಜಾಲಾ. ಆಪುಣ್ ಬೌಧ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ತತ್ವಾಂ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾವ್ನ್....

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.