Film

ಅಕ್ಷರಾ ಹಾಸನ್  ಬೌಧ್  ಧರ್ಮಾಕ್!

ಅಕ್ಷರಾ ಹಾಸನ್ ಬೌಧ್ ಧರ್ಮಾಕ್!

ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಚಿತ್ರ್’ನಟ್ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಹಾಚಿ ಧುವ್, ಚಿತ್ರ್’ನಟಿ ಅಕ್ಷರಾ ಹಾಸನ್ ಬೌಧ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಮತಾಂತರ್ ಜಾಲಾ. ಆಪುಣ್ ಬೌಧ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ತತ್ವಾಂ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾವ್ನ್....

ಚಿತ್ರೀಕರಣಾ ವೆಳಿಂ ಗುಳೊ ಲಾಗೊನ್ ನಟ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ!

ಚಿತ್ರೀಕರಣಾ ವೆಳಿಂ ಗುಳೊ ಲಾಗೊನ್ ನಟ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ!

ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ವೆಳಿಂ ಸುರಕ್ಷೆಚಿಂ ಕ್ರಮಾಂ ಘೆನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ನಾಂ ಕಿತೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣಾ ವೆಳಿಂ ಗುಳೊ ಲಾಗೊನ್ ಏಕ್ ಯುವ ನಟ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ...

ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ನಟಿನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ!

ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ನಟಿನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ!

ಹಿಮಾಚಲ್ ಪಂಜಾಬಿ ಆನಿಂ ಭೋಜ್’ಪುರಿ ಫಿಲ್ಮಾಂಚಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ನಟಿ ರಿಚಾ ದಿಮಾನ್ ಜಿವ್ಘಾತೆಕ್ ಶರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ರಿಚಾ ಹಿಮಾಚಲಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಧರ್ಮಶಾಳೆಂತ್ ರಾವ್ತಾಲಿ. ರಿಚಾನ್ ದೊರಿಯೆಚೊ ಪಾಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜೀವ್ ದಿಲಾ. ಮೊಗಾ ಪ್ರಕರಣ್ಂಚ್ ರಿಚಾಚ್ಯಾ ಜಿವ್ಘಾತೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ದುಬಾವ್ ಉಚಾರ್ಲಾ...

ದೇವಿ-ದೆವಾಂಕ್ ಅವ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕಾಕ್ ಖೈದ್

ದೇವಿ-ದೆವಾಂಕ್ ಅವ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕಾಕ್ ಖೈದ್

ದೆವಾಂಕ್ ಅವ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ ಕರ್ಚ್ಯೆ ತಸಲಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಕರ್ನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ತಶೆಂ ನಿರ್ದೇಶಕಾಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ. ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ದೇವುಡಾ’ ಹಾಂತು ಶಿವಲಿಂಗಕ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮುಖಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆನಿಂ ಅಗರ್’ಬತ್ತಿ ಬದ್ಲಾ ಸಿಗರೇಟ್ ಝಳಂವ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್...

‘ಮಾಸ್ತಿಗುಡಿ’ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ!

‘ಮಾಸ್ತಿಗುಡಿ’ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ!

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳೆಂತ್ ಪೋರ್ ‘ಮಾಸ್ತಿ ಗುಡಿ’ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯೆ ದೋಗ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಹೆಲಿಕೊಪ್ಟರಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ಸ್ಟಂಟ್’ ದೃಶ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಉಡ್’ಲ್ಲೆ. ತೆ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಎದೊಳ್’ಚ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ...

ಫಕತ್ ಧಾ ದಿಸಾಂನಿ ಧೋನಿನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಮಾರ್ಲಿ!

ಫಕತ್ ಧಾ ದಿಸಾಂನಿ ಧೋನಿನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಮಾರ್ಲಿ!

ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿನ್ ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್ ಸೆಂಚುರಿ ಮಾರ್ಲೆಲೆ ಪರಿಂ, ಸುಶಾಂತ್ ರಾಜ್’ಪುತಾನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಎಮ್.ಎಸ್. ಧೋನಿ - ದಿ ಅನ್’ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ’ ಧಾ ದಿಸಾಂನಿ 109 ಕರೊಡಾಂಚೊ ದಂದೊ ಕೆಲಾ. ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗಾಚೆಂ ಹೆಂ ಏಕ್ ಆಜ್ಯಾಪ್...

ಎಮ್. ಎಸ್. ಧೋನಿಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ 20 ಕರೊಡ್ ಖಮಾಯ್ಲೆ!

ಎಮ್. ಎಸ್. ಧೋನಿಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ 20 ಕರೊಡ್ ಖಮಾಯ್ಲೆ!

ನೀರಜ್ ಪಾಂಡೆ ನಿರ್ಮಿತ್ ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿ ಅನ್’ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಫಿಲ್ಮ್, ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ 20 ಕರೊಡಾಂಚಿ ಖಮಾಯಿ ಕೆಲಿ, ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವರ್ದಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಯ್ಕಿ ‘ಸುಲ್ತಾನ್’ ಫಿಲ್ಮ್ ಖಮಾಯಿಂತ್...

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸಾಂ. ಮದರ್ ತೆರೆಸಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಚೊ ಉತ್ಸವ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್!

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸಾಂ. ಮದರ್ ತೆರೆಸಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಚೊ ಉತ್ಸವ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್!

ಮದರ್ ತೆರೆಸಾಕ್ ಸಾಂತಾಚೊ ಕುರೊವ್ ಅರ್ಪಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಸಂದರ್ಭಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ‘ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ’ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಚಲನ್ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಹಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಬೆಂದುರ್ ಸಾಂ. ಆಗ್ನೆಸ್ ವಿಶೇಸ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ...

ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾ ವಯ್ರ್ ನವೆಂ ಫಿಲ್ಮ್!

ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾ ವಯ್ರ್ ನವೆಂ ಫಿಲ್ಮ್!

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್-ಆಮೆರಿಕನ್ ನಟ್, ಮೆಲ್ ಗಿಬ್ಸನ್ ಜಾಣೆಂ ’ಸೊಮಿಯಾಚೊ ಪಾಶಾಂವ್’ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಆತಾಂ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾ ವಯ್ರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಹೊ ಏಕ್ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡಿಜಯ್ ಪಡ್ತಾ...

`ಪ್ರೀತಿದ ಬದ್’ಕ್’ ತುಳು ಟೆಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲೆಂ

`ಪ್ರೀತಿದ ಬದ್’ಕ್’ ತುಳು ಟೆಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲೆಂ

ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಣೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕರ್ನ್ ನಾಯಕ್ ನಟ್ ಜಾವ್ನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ `ಪ್ರೀತಿದ ಬದ್’ಕ್ ಒಂಚೂರ್ ದಿನ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಟ್ವೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಗೋಸ್ತ್ 31ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಾಲಾಂತ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ನಾಂವಾಡ್ದೀಕ್ ಕಲಾಕಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ತಶೆಂಚ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವರ್ಗಾಚೆ ಮನಾಯ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ.

ಆಮೆರಿಕಾಕ್ ಶಾರೂಕ್ ಖಾನಾಕಡೆಂ ಹಗೆಂ?

ಆಮೆರಿಕಾಕ್ ಶಾರೂಕ್ ಖಾನಾಕಡೆಂ ಹಗೆಂ?

ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಶಾರೂಖ್ ಖಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಸ್ ಎಂಜಲಿಸ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಕ್ ದೆಂವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತರಿ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ತಾಕಾ ಧರ್ನ್ ದವರ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾವ್ನಾ. ಆಮೆರಿಕಾ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾರ್...

ಧೋನಿಚೆಂ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾಚೆಂ ಟ್ರೈಲರ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್!

ಧೋನಿಚೆಂ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾಚೆಂ ಟ್ರೈಲರ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್!

ಭಾರತಾಚೊ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೆಲೊ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಹಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ ಆಧಾರಿತ್ `ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ದಿ ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ’ ವೆಗಿಂಚ್ ಸಿನೆಮಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಲಿ. ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಟ್ರೈಲರ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾವ್ನ್’ಚ್ ಆಸಾ...

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ‘ದಂಡ್’ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ‘ದಂಡ್’ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್

ಆಸ್ಕರ್ ಎವಾರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟಿಂತ್ ಅತ್ಯತ್ತಮ್ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಅತೀ ಚಡ್ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಂವ್ಚಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಖಂಚೆಯಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್’ಗೀ? ‘ದೇವ್’ದಾಸ್’ ಆನಿ ’ಹೇಯ್ ಜವಾನಿ ಹೇ ದಿವಾನಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ದೋನ್...

ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ದುಖಾಃ ಗಳಯ್ಲೆಂ ಕತ್ರಿನಾ

ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ದುಖಾಃ ಗಳಯ್ಲೆಂ ಕತ್ರಿನಾ

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಏಕ್ ಕೊಡು ಖಬಾರ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ನಟಿ, ಮೊರ್ಯ್ಯೆ ಮಾಯೆ ಮುಖಾರ್ ಘಳ್ಗಳ್ಯಾಂನಿ...

ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ರಿತಿನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೊ ಫಾಮಾದ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ಗಾವ್ಪಿ ಲಾಬ್ ಜನುಜ

ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ರಿತಿನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೊ ಫಾಮಾದ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ಗಾವ್ಪಿ ಲಾಬ್ ಜನುಜ

ಫಾಮಾದ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ಗಾವ್ಪಿ ಲಾಬ್ ಜನುಜ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ರಿತಿನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಸೆರ್ವೊನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ನಟಾಂಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಗಾಯ್ಲಲೊ ಲಾಬ್ ಜನುಜ ಹೊಲಿವುಡ್ಡಾಂತ್ ಬೋವ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಸ್ಲಲೊ...

ನವೊ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್’ಲ್ಲೆಂ ’ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ’ಚೆಂ ಪದ್

ನವೊ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್’ಲ್ಲೆಂ ’ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ’ಚೆಂ ಪದ್

ಫಾಮಾದ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಹಾಚೆಂ ನವೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ’ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ’ ಹಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚೆಂ ಟ್ರೇಲರ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲಾಂ ಆಸೊನ್, ಸಖತ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪದಾಚೆಂ ವೈಭವಾನ್ ಭರ್’ಲ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್...

2016 ಸಲ್ಲು-ಲುಲಿಯಾ ಕಾಜಾರ್?

2016 ಸಲ್ಲು-ಲುಲಿಯಾ ಕಾಜಾರ್?

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ - ರೊಮೇನಿಯನ್ ಟಿವಿ ಸ್ಟಾರ್ ಲುಲಿಯಾ ವ್ಯಾಂಟೂರ್ - ಹೆಂ ಜೊಡೆಂ 2016’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಕಾಜಾರಾಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಹುನೊಂನಿ ಖಬರ್ ಬೊಲಿವುಡ್ಡಾಂತ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್....

ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ಗಿನ್ನಿಸ್ ಧಾಖ್ಲೊ ರಚ್’ಲ್ಲಿ ಮನೋರಮಾ ಅಂತರ್ಲಿ

ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ಗಿನ್ನಿಸ್ ಧಾಖ್ಲೊ ರಚ್’ಲ್ಲಿ ಮನೋರಮಾ ಅಂತರ್ಲಿ

ಎಕಾ ಹಜಾರಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ಗಿನ್ನಿಸ್ ಧಾಖ್ಲೊ ರಚ್’ಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಮನೋರಮಾ ಅಕ್ತೋಬರ್ 11’ವೆರ್ ದೆವಾದೀನ್....

ಫಾಮಾದ್ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ರವೀಂದ್ರ ಜೈನ್ ಅಂತರ್ಲೊ

ಫಾಮಾದ್ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ರವೀಂದ್ರ ಜೈನ್ ಅಂತರ್ಲೊ

ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಹಾಕಾ ಬ್ರೇಕ್ ದಿಲ್ಲೊ 80-90’ವ್ಯಾ ದಶಕಾಚೊ ಬಾಲಿವುಡ್’ಚೊ ಫಾಮಾದ್ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಗಾವ್ಪಿ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿ ರವೀಂದ್ರ ಜೈನ್ (71) ಸುಕ್ರಾರಾ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲೊ. ತೊ ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ದಿವ್ಯಾ ಆನಿ ಪೂತ್ ಆಯುಶ್ ಹಾಂಕಾಂ ಸಾಂಡುನ್....

ಎ. ಆರ್. ರಹಮಾನಾಕ್ ಮಂಗೇಷ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಎ. ಆರ್. ರಹಮಾನಾಕ್ ಮಂಗೇಷ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಒಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಎ.ಆರ್. ರಹಮಾನ್ ಹಾಕಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಹೃದಯನಾಥ್ ಮಂಗೇಷ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಕ್ತೋಬರ್ 26’ವೆರ್ ತಾಕಾ ದಿತೆಲೆ. ಫಾಮಾದ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಸುಭಾಷ್ ಘಾಯ್ ಹೃದಯನಾಥ್ ಮಂಗೇಷ್ಕರ್ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ...

4 ಕಿ.ಮೀ. ಅಮಿತಾಬಾಚಿ ಪಾಟ್ ದರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ವಾಗ್!

4 ಕಿ.ಮೀ. ಅಮಿತಾಬಾಚಿ ಪಾಟ್ ದರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ವಾಗ್!

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನಾಕ್ ಯೆದೊಳ್ ಮನಿಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ತರ್, ಅತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಏಕ್ ವಾಗ್’ಯೀ ಭಡ್ತಿ...

ಪಾರ್ಟೆ ವೆಳಾರ್ ಝಗ್ಡೊನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೆ ಸಲ್ಮಾನ್- ಅಮೀರ್ ಖಾನ್..?

ಪಾರ್ಟೆ ವೆಳಾರ್ ಝಗ್ಡೊನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೆ ಸಲ್ಮಾನ್- ಅಮೀರ್ ಖಾನ್..?

ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಮೊಗಾಚೆ ಈಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆನಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಗತೆಂತ್ ತುಟಾಫುಟ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್....

ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾ ’ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್’ ಖ್ಯಾತೆಚೊ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್

ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾ ’ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್’ ಖ್ಯಾತೆಚೊ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್

ಸಿನಿಮಾಂತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ನಟ್/ನಟಿ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಯಾ ಕ್ಯಾಮಾರಾ ಪಾಟ್ಲೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಸಿನಿಮಾಂತ್ ಶೆಂಬರ್ ನಮುನ್ಯಾಚಿ ವ್ಯಾಪ್ತ್. ಆಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಬರ್ಯ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಅಧೀಕ್ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಬರ್ಯ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಬರೆಂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಬರೆಂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್...

ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್’ಪಾಲಾಚ್ಯಾ ಗೊಪಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಸೂಸಾನ್!

ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್’ಪಾಲಾಚ್ಯಾ ಗೊಪಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಸೂಸಾನ್!

ಹೃತಿಕ್-ಸೂಸಾನ್ ಯೆದೊಳ್’ಚ್ಚ್ ಲಗ್ನಾ-ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಪುಣ್, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸುಖೀ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ `ವಿಲನ್’ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಹೃತಿಕಾಚೊ ಈಶ್ಟ್ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್’ಪಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ದುರ್ಸಾಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಖುದ್ದ್ ರಾಮ್’ಪಾಲಾ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ...

4 ಘಂಟ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ 5 ಹಜಾರ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಲಾಬ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜೊಲಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಿಡಿಯೋಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ?!

4 ಘಂಟ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ 5 ಹಜಾರ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಲಾಬ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜೊಲಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಿಡಿಯೋಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ?!

ಬ್ಲೊಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ’ಆರ್ಯ 2’, ’ಮಗಧೀರ’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಟೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸದಾಂಚ್ ಬ್ಯೂಸಿ ಆಸ್ಚಿ ಚಲಿ. ಸಿನಿಮಾ, ಮೇಕಪ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೇರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾಂ ತಿಕಾ! ಪುಣ್, ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹಿಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟಾಂತ್...

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿ ವೀಣಾ ಮಲಿಕಾಕ್ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಲ್ಮಾಲೆಂ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿ ವೀಣಾ ಮಲಿಕಾಕ್ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಲ್ಮಾಲೆಂ

ನಟನಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಆಪ್ಲಿ ಕೂಡ್ ವಿಣ್ಗಿ ದಾಕವ್ನ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವೀಣಾ ಮಲಿಕ್ ಪರತ್ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್. ದೇಡ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತೆಂ ಎಕಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಬಾಳಾಂತ್...

ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಹೊಲಿವುಡ್ ನಟಿಚೆಂ ’ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮ್’!

ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಹೊಲಿವುಡ್ ನಟಿಚೆಂ ’ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮ್’!

ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ, ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಲೋಪೆಜ್, ಹಾಚೊ ಹಾಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಚೊ ಆದ್ಲೊ ಪತಿ ತಶೆಂಚ್ ತಿಚೊ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಒಜಾನಿ ನೋವಾ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್...

ಅಭಿಮಾಂನಿ ವಿರೋದ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಗರಮ್!

ಅಭಿಮಾಂನಿ ವಿರೋದ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಗರಮ್!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಚ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಂ ವರ್ವಿಂ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹಾಣೆಂ `ಫುಡೆಂ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾರಗ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್...

ಮರ್ಣಾಕ್ ವೆಂಗ್’ಲ್ಲೊ ಕೊ-ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್

ಮರ್ಣಾಕ್ ವೆಂಗ್’ಲ್ಲೊ ಕೊ-ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್

’ಸಿಂಪಲಾಗ್ ಒಂದ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ’, `ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ’ ಫಿಲ್ಮಾಂಚೊ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಣೆಂ ಪೀಣ್ಯ’ಚ್ಯಾ ಕೈಗಾರಿಕ್ ವಸಾಹತು ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಶೆಡ್ಡಾಂತ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್...

`ಐರಾವತ’ ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಭರಿತ್ ಮೊಲಾಕ್ ವಿಕ್ರೊ!

`ಐರಾವತ’ ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಭರಿತ್ ಮೊಲಾಕ್ ವಿಕ್ರೊ!

ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ನಟನಾಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ `ಐರಾವತ’ ಹಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಶೋ’ಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಭರಿತ್ ಮೊಲಾಕ್ ವಿಕೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಎ.ಪಿ ಅರ್ಜುನ್ ಹಾಣೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ 1 ಲಾಕ್ ರುಪಯ್ ದೀವ್ನ್ ಸೃಜನ್ ಲೊಕೇಶಾನ್ ಅಮಾನತ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.