Family Problem

ಕುಳಾರಾ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ!

ಕುಳಾರಾ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ!

ಪತಿ ಆನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕುಳಾರಾ ವಚೊಂಕ್ ದೀನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಮನ್ ದುಕೊನ್ ಪತಿಣೆನ್ ಪತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ನಾಗ್ಲಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ದಿವಾಳಿ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ರೇಖಾ ದೇವಿನ್ ಕುಳಾರಾ ವಚೊಂಕ್...

ನಂಯ್ಕ್ ಉಡಿ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಬಂದೆಕ್, ಪತಿನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಕಿತೆಂ?

ನಂಯ್ಕ್ ಉಡಿ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಬಂದೆಕ್, ಪತಿನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಕಿತೆಂ?

ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಇರಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗುಜ್ರಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ (37) ನಂಯ್ಕ್ ಉಡಿ ಮಾರ್ಲಿ. ಆನಿಂ ತಿಕಾ ಅಗ್ನಿಶಮಕ್ ದಳಾಚ್ಯಾಂನಿ ವಾಂಚವ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ಖಬರ್ ದಿಲಿ. ಪೂಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪತಿನ್ ತಾಂಕಾಂ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಶೊಕ್...

ಪತಿಣೆಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಪ್ಣೆಂಯಿ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ!

ಪತಿಣೆಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಪ್ಣೆಂಯಿ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ!

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ದಕ್ಷಿಣಾಂತ್, ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಪ್ಣೆಂಯಿ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಘೆತ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಮಾಳಿಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂತ್ ಸತೀಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣ್ ಮಂಜುಳಾ(23)ಚೊ ಗಳೊ ಧಾಂಬುನ್ ಜೀವ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.