Exam

ಮಾರ್ಚ್ 31 ತಾರಿಕೆರ್ ಪಿಯುಸಿ ರಾಸಯನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಚಿ ಪರತ್ ಪರೀಕ್ಷಾ!

ಮಾರ್ಚ್ 31 ತಾರಿಕೆರ್ ಪಿಯುಸಿ ರಾಸಯನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಚಿ ಪರತ್ ಪರೀಕ್ಷಾ!

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ದ್ವಿತೀಯ್ ಪಿಯುಸಿಚೆಂ ರಾಸಯನ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೆಪರ್ ಲೀಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ತಿ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾರ್ಚ್ 31 ತಾರಿಕೆರ್ ಪರತ್ ಚಲಯ್ತೆಲೆ ಖಂಯ್. ಖರೆಂ ತರ್ ಮಾರ್ಚ್ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಹಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಚಲ್ಚಿ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ....

ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಪ್ರವೇಶಾಕ್ ದೇಶ್’ಭರ್ ಎಕ್’ಚ್ ಸಿಇಟಿ?

ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಪ್ರವೇಶಾಕ್ ದೇಶ್’ಭರ್ ಎಕ್’ಚ್ ಸಿಇಟಿ?

ವೈದ್ಯಕೀಯ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜೊಡಿಜಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಿವಿಧ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೀಜಯ್ ಪಡ್ತಾಲಿ. ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಭಾರತೀಯ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಎಂಸಿ)ನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ನ್ ಅಖ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಏಕ್’ಚ್ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ದವರಿಜಯ್...

loader

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.