Disaster

ಹೆಡ್‌’ಫೋನ್‌ ಘಾಲ್ನ್ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಶೊರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್; ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೆಂ ಮರಣ್

ಹೆಡ್‌’ಫೋನ್‌ ಘಾಲ್ನ್ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಶೊರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್; ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೆಂ ಮರಣ್

ಹೆಡ್’ಫೋನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕುನ್’ಚ್ ನಿದ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶೊಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ...

ಇರಾನ್: ಟ್ರಂಪ್ ಜರ್ತರ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಝಜಾ ಕಿಟಾಳ್ ಉಡಯ್ತಾ, ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ನಾಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ

ಇರಾನ್: ಟ್ರಂಪ್ ಜರ್ತರ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಝಜಾ ಕಿಟಾಳ್ ಉಡಯ್ತಾ, ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ನಾಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜಿಕ್ಲೆಲೆ ವರ್ವಿಂ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂತ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಭಿಗ್ಡೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಾಂ. ಇರಾನಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಅಣು ಸ್ಥಾವರ್ ಸೊಲ್ಲೊ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮುಕಾರ್ಸಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮೆರಿಕಾಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ನಾಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲೆ ಲ್ಹಾನ್-ಲ್ಹಾನ್ ದೇಶ್’ಯಿ ಧರ್ಣಿ ಸಮಾ ಜಾತೆಲೆ...

ತೀನ್ ಮಾಳ್ಯೆಂಚೆಂ ಬಾಂಧಪ್ ಕೊಸ್ಳುನ್ ಭಿಕಾರಿಚೆಂ ಮರಣ್

ತೀನ್ ಮಾಳ್ಯೆಂಚೆಂ ಬಾಂಧಪ್ ಕೊಸ್ಳುನ್ ಭಿಕಾರಿಚೆಂ ಮರಣ್

ಥಾಣೆ: ತೀನ್ ಮಾಳ್ಯೆಂಚೆಂ ಬಾಂಧಪ್ ಕೊಸ್ಳುನ್ ಭಿಕಾರಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಥಾಣೆಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ಭಿವಂಡಿಚ್ಯಾ ನಿಜಾಮ್’ಪುರ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಆಜ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಬಾಂಧ್ಪಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ...

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.