Delhi

ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣಾ ಖಾತಿರ್ ಸುರಿ, ಲೈಟರ್ ವ್ಹರ್ಯೆತ್

ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣಾ ಖಾತಿರ್ ಸುರಿ, ಲೈಟರ್ ವ್ಹರ್ಯೆತ್

ದಿಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೇಗಾಂತ್ 4 ಇಂಚಾಚ್ಯೊ ಸುರಿಯೊ, ಲೈಟರ್ ವ್ಹರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಮ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚೆಂ ಕಿಟ್ ಬೇಗ್ ಹಾಡ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸುವಿಧಾ ದಿಲ್ಯಾ...

ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಖಾಣ್-ಜೆವಾಣ್

ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಖಾಣ್-ಜೆವಾಣ್

ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಎಕ್ದಮ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ದೀಸ್ ಕುಲಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ಶೆಳೆಂ ಉದಾಕ್ ವೊತ್ಲೆಲೆ ಪರಿಂ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಳವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಗೆಲಾಂ. ಸುಮಾರ್ 10 ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಸಾಲಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್...

ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ದಿಸಾ, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಬಸ್ಸಾಂನಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಪಯ್ಣ್!

ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ದಿಸಾ, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಬಸ್ಸಾಂನಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಪಯ್ಣ್!

ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ದಿಸಾ ಡೆಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ‘ಸೂಪರ್ ಇನಾಮಾಂ’ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲಾ. ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಪಯ್ಣಾಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಾ...

ಆಪರೇಶನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ!

ಆಪರೇಶನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ!

ದಾಕ್ತೆರಾಂಕ್ ತೆದಾಳಾ ತೆದಾಳಾ ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ಮೆಳೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ತೆಂ ಖಬ್ರಾಂನಿ ಚರ್ಚೆಕ್ ಪಡ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ ಗಂಗಾರಾಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಎಕಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಆಪರೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ಶೆರ್ಮೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ, ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಪಳವ್ನ್ ದಾಕ್ತೆರ್...

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ತೆಗಾಂಚಿ ಖುನಿ!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ತೆಗಾಂಚಿ ಖುನಿ!

ರಾಷ್ಟ್ರ್ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ತೆಗಾಂಚಿ ಖುನಿ ಜಾವ್ನ್, ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ, ಭ್ಯೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂಚಿ ಖುನಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಹೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್...

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ನಟನ್ ಕರ್ನ್, ಕಾಮುಕಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೆಂ!

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ನಟನ್ ಕರ್ನ್, ಕಾಮುಕಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೆಂ!

8 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನ್ ಹುಶಾರ್’ಗಾಯ್ ದಾಖಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅತ್ಯಚಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲಾಂ. ಚೆಡ್ವಾನ್ ಮೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಭಿಯೆಲ್ಲೊ ಕಾಮುಕಿ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪರಾರ್ ಜಾಲೊ. ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಕರಾರಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚಾ ವೆಳಾರ್...

ಸಿನಿಮಯ್ ಮಾದರಿಚೆರ್ ಅಪಹರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯೆಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್

ಸಿನಿಮಯ್ ಮಾದರಿಚೆರ್ ಅಪಹರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯೆಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್

19 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಯುವತಿಕ್ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಕಾರಾಂತ್ ಅಪಹರಣ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚೆ ವೆಳಿಂ ಸುಮಾರ್ 5 ಕಿ.ಮೀ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಿನಿಮಯ್ ಮಾದರಿಚೆರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಹನಾಚೆರ್ ಪಾಟ್ ಧರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಆಕ್ರೇಕ್ ಯುವತಿಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ನ್ ಆರೋಪಿಂಕ್ ಖೈದ್ ಕರ್ಚಾಂತ್...

ಸ್ಕೂಟಿ ಕಾಣ್ಫೆವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚೆಡುಂ ಫ್ಲೈ ಒವರಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಡ್ಲೆಂ

ಸ್ಕೂಟಿ ಕಾಣ್ಫೆವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚೆಡುಂ ಫ್ಲೈ ಒವರಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಡ್ಲೆಂ

ಥೊಡಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ಮೇಟ್ ಚಡ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ್ ವಾಹನಾಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ತಾಂಚಿಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾಂ ಸ್ಕೂಟಿ, ಬೈಕ್ ಇತ್ಯಾದಿಂಚೆರ್ ಯೆತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೆಜಾರಾಯ್. ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ನಿರಾಕರ್ಸಿಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ತಾತ್. ತಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಘಡಿತ್...

ತುಮಿ ಕೂಲರ್ ಘಾಲ್ನ್ ನಿದ್ತಾತ್ ತರ್ ಹೆಂ ವಾಚಾ

ತುಮಿ ಕೂಲರ್ ಘಾಲ್ನ್ ನಿದ್ತಾತ್ ತರ್ ಹೆಂ ವಾಚಾ

ಗರ್ಮಿ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಲೋಕ್, ಕೂಲರಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊನ್ ಥಂಡಾಯ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಳೆತಾ. ತರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಹಾ‍ಚೊ ಧಂದೊ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಕೂಲರಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಘರ್ ಲುಟ್ಲಾಂ, ವ್ಹಯ್! ಅಸಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಿಲ್ಲಿಂತ್...

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್’ಚ್ಚ್ ಧುವೆನ್ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್’ಚ್ಚ್ ಧುವೆನ್ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಧುವೆನ್ ಮನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ರಾಂವ್ಚಾ ಎಕಾ ನಿವಾಸಿನ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲಾಂ. ಹೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಾತಾರೆಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್...

ಮಾಲ್ವೊಂವ್ಚಿ ತಕ್ಲಿ ನೀಟ್ ಜಾಲಿ! ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಪೊಲ್ಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಸರ್ಜರಿ!

ಮಾಲ್ವೊಂವ್ಚಿ ತಕ್ಲಿ ನೀಟ್ ಜಾಲಿ! ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಪೊಲ್ಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಸರ್ಜರಿ!

ಮಾಲ್ವೊಂವ್ಚಿ ತಕ್ಲಿ ಆಸೊನ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸಮಸ್ಯಾಂನಿ ಕಷ್ಟೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾಮಹೇಂದ್ರ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್, ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಪೊಲ್ಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಚಾ ಕಣ್ಯಾಚೊ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ| ರಾಜ್’ಗೋಪಾಲನ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹಾಣೆಂ ಬರ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಸರ್ಜರಿ ಕರ್ನ್...

ನಿದೆಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾಲಕಾಕ್ ನಿದಾವ್ನ್, ಪ್ರವಾಸ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ

ನಿದೆಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾಲಕಾಕ್ ನಿದಾವ್ನ್, ಪ್ರವಾಸ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ

ಟೆಕ್ಸಿ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚಾ ಯುಬೆರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಖಬ್ರೆಂತ್ ಆಸ್ತಾ. ಎಕಾ ಪ್ರವಾಸ್ಯಾನ್ ಯುಬೆರ್ ಟೆಕ್ಸಿ ಬುಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ನಿದೆಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಟೆಕ್ಸಿ ಚಲವ್ನ್ ಡಿವೈಡಾಚೆರ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ಭಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸ್ಯಾನ್, ತಾಕಾ ನಿದಾವ್ನ್ ಖುದ್ಧ್ ಟೆಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್...

ಎಕಾ ಕೆಸಾಚಾ ಅಂತರಾರ್ ಭುರ್ಗೆಂ ವಾಂಚ್ಲೆಂ!

ಎಕಾ ಕೆಸಾಚಾ ಅಂತರಾರ್ ಭುರ್ಗೆಂ ವಾಂಚ್ಲೆಂ!

ಏಕ್ ತರ್ನಾಟೊ ವಾಂಕ್ಡೆಂ ತಿಂಕ್ಡೆಂ ಕಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆನ್ಯೆಕಾ ಕಾರಾಕ್ ಆದ್ಳಾಯ್ಲೆಂ, ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ತೆಣೆಂಚ್ ಚಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಕೆಸಾಚ್ಯಾ ಅಂತರಾರ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೆಂ. ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಮಧು ವಿಹಾರಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಸುಕ್ರಾರಾ...

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ 22 ಜಣಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಭರಾನಾತ್ಲಿಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾತ್!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ 22 ಜಣಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಭರಾನಾತ್ಲಿಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾತ್!

ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಚೆ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ 22 ಜಣಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಭರಾನಾತ್ಲಿಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಮಾಹೆತ್ ಹಕ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಖಾಲ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಜೆಂತ್ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್...

ದಿಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನ್ ಉಪಚುನಾವಾಂತ್ ಆಪ್ ನಂ.1

ದಿಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನ್ ಉಪಚುನಾವಾಂತ್ ಆಪ್ ನಂ.1

ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾಚ್ಯಾ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷೆನ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನಾಕ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 13 ಜಾಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉಪಚುನಾವಾಂತ್ ಆಪ್ ಪಕ್ಷೆನ್ ಪೆರ್ಗೊ ಮಾರ್ಲೊ. 13 ಜಾಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ 5 ಜಾಗೆ ಆಪ್, 4 ಜಾಗೆ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜ್ಯ್ ಚಲವ್ನ್...

ಕ್ಲಿನಿಕಾಂತ್’ಚ್ ದಾಕ್ತೆರಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಕ್ಲಿನಿಕಾಂತ್’ಚ್ ದಾಕ್ತೆರಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ದೇಶಾಚಿ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಕ್ಲಿನಿಕಾ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ದಾಕ್ತೆರಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 61 ವರ್ಸಾಂಚೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ಡಾ|ಬಲ್ವಾನ್ ಸಿಂಗ್ ರಮವಾತ್ ಖುನಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸುಕ್ರಾರಾ ರಾತಿಂ 10 ವರಾಂಚ್ಯಾ ಸುಮಾರಾಕ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಕ್ಲಿನಿಕಾಚೆಂ ನವೀಕರಣ್...

480 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಪಯ್ಕಿ 449 ಜಣಾಂ ನಾಪಾಸ್

480 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಪಯ್ಕಿ 449 ಜಣಾಂ ನಾಪಾಸ್

ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. 9ವಿ ಆನಿ 11ವಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಫಲಿತಾಂಶಾಕ್ ರಾಕ್ತಾಲಿಂ, ಪುಣ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಪಳವ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ರಾಗ್...

ಅವ್ಘಡಾಂತ್’ಯಿ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್

ಅವ್ಘಡಾಂತ್’ಯಿ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್

ಜೀವನಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಸ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಷಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ವಚಾಜಯ್ ಆಸ್ಚೆ ಯುವಜನಾಂಗ್, ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸ್ವತ: ಅವ್ಘಡಾಂ ಕರ್ನ್ ಘೆತಾತ್, ವಡಿಲಾಂಕ್ ದೂಖ್ ದಿತಾತ್. 11 ವಿಚ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ 2 ಪಾವ್ಟಿಂ ನಾಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್...

71 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರಿಕ್ 11 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಚಿರ್ಲೆಂ

71 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರಿಕ್ 11 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಚಿರ್ಲೆಂ

ಫಕತ್ 11 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ 71 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರಿಕ್, ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ ಉಡವ್ನ್ ಸುರಿಯೆನ್ ಚೀರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ರಜೌರಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವರಾಂಚಾ ವೆಳಾರ್...

ಕಾರಾಂತ್’ಚ್ ಮೊಡೆಂ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀ

ಕಾರಾಂತ್’ಚ್ ಮೊಡೆಂ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀ

ಅಕ್ರಮಿ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಚಾ ಕಾರಾಂತ್’ಚ್ ನಿಗೂಢ್ ಥರಾನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಉತ್ತರ್ ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಮೌರೈಸ್ ನಗರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ರೋಹಿಣಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಕಡೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿ ಆನಿ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚಾ...

ಸೋನಿಯಾ ಆನಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಖೈದ್

ಸೋನಿಯಾ ಆನಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಖೈದ್

ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಆನಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಪೂರ್ವ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನ್’ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸವೆಂ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ನವಿದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಉತ್ತರ್ ಖಂಡಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ್...

ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ತಿಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ತಿಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಘರ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಿಣೆಂ 7 ಲಾಖ್ ರೀಣ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಆಕ್ರಮಿ ರಸ್ತೊ ಧರ್ಲೊ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಪೊಲಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉಳ್ಟೆಂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರ್ನ್ ಆತಾಂ ಸರಳಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸಾ! ನವಿ ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸಂಗಮ್ ವಿಹಾರ್ ...

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಪವ್ನ್ 42 ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿರ್ಲೆಂ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಪವ್ನ್ 42 ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿರ್ಲೆಂ

12 ವಿಂತ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ 18 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಆಪವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ 42 ಪಾವ್ಟಿಂ ಚೀರ್ನ್ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಭಯಂಕರ್ ಘಡಿತ್ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಮದನ್’ಗಿರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚೊ ದೀಪು ಮ್ಹಳ್ಳೊಚ್...

ಪಯ್ಶಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ, ಕುಡಿಚೊ ದಂದೊ ಕರ್ತಾತ್

ಪಯ್ಶಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ, ಕುಡಿಚೊ ದಂದೊ ಕರ್ತಾತ್

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಕನ್ಹಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಕಾರಣಾನ್ ದೇಶ್’ಬರ್ ಖಬ್ರೆಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜವಾಹರ್’ಲಾಲ್ ವಿ.ವಿ. ಸೆಕ್ಸ್ ಅಡ್ಡೊ ಜಾಲಾ, ಥಂಯ್ ಚಲೊಂಕ್ ನಜೊ ತಸಲ್ಯೊ ಚಟುವಟಿಕೊ ಚಲ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕಾಂನಿ ಬಹಿರಂಗ್....

ರೈಲ್ ಇಲಾಖೊ, 5 ಕರೊಡ್ ಝಡಾಂ ಲಾಯ್ತಾ ಖಂಯ್

ರೈಲ್ ಇಲಾಖೊ, 5 ಕರೊಡ್ ಝಡಾಂ ಲಾಯ್ತಾ ಖಂಯ್

ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭು ಕೇಂದ್ರ್ ರೈಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಹಿತಾಚಿ ಸಬಾರ್ ಕಾಮಾ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಣ್’ಯಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಸಂಕಷ್ಟಾಂತ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ತಾಂಣಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ನೊಂದಾವಣ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್...

ನವ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಹೊಕ್ಲೆಚೆರ್ ಶೂಟ್ ಕೆಲೆಂ ಚೆಡ್ಯಾನ್

ನವ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಹೊಕ್ಲೆಚೆರ್ ಶೂಟ್ ಕೆಲೆಂ ಚೆಡ್ಯಾನ್

ನವ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಹೊಕ್ಲೆಚೆರ್ ಶೂಟ್ ಕರ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್’ಯಿ ಗುಳೊ ಸೊಡ್ನ್ ಜೀವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ನವಿದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಗೀತಾ ಕೊಲೊನಿಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್’ಚ್ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. 25 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ, ನ್ಯೂ ಲಾಹೋರ್....

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಚಿ ಡಿಗ್ರಿ ಖಂಚಿ?

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಚಿ ಡಿಗ್ರಿ ಖಂಚಿ?

ಆಪುಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಶಿಕ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾತ್ ತರ್, ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಶಿಕ್ಲಾ? ತಾಚ್ಯಾ ಬಿ.ಎ. ಪದ್ವಿ ಆನಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಪದ್ವಿ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಲ್ಲಿ’ಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾ, ತಿ ತಾಕಾ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಾಹೆತ್ ಹಕ್ಕ್....

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಫುಡಾರಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗಾಚೆಂ ಧುವ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರಾ ವರ್ವಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಂ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಫುಡಾರಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗಾಚೆಂ ಧುವ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರಾ ವರ್ವಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಂ

ಕಾಂಗ್ರೆಸಾಚೊ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಫುಡಾರಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಚಿ ಧುವ್ 37 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಕಾರ್ಣಿಕಾ ಸಿಂಗ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಿಡೆನ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 29 ತಾರಿಕೆರ್ ಅಂತರ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ತಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಧುವ್....

ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತು ಭಸ್ಮ್ ಜಾಲ್ಯೊ!

ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತು ಭಸ್ಮ್ ಜಾಲ್ಯೊ!

ನವಿದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಇತಿಹಾಸ್ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಲಾಯಾಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಆಸ್ತ್-ಪಾಸ್ತ್ ಹುಲ್ಪೊನ್ ನಷ್ಟ್ ಜಾಲಾ. ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತು ಹುಲ್ಪೊನ್ ಭಸ್ಮ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಮಂಡಿ ಹೌಸ್ ಎಫ್.ಐ.ಸಿ.ಸಿ.ಐ ಬಾಂದ್ಪಾಚಾ....

ಚೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಧನಿನೆಕ್, ಪೆಟ್ಯಾನ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲೆಂ!

ಚೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಧನಿನೆಕ್, ಪೆಟ್ಯಾನ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲೆಂ!

ಕೊರಿಯರ್ ಪಾವಂವ್ಚಾ ನಿಬಾನ್ ಘರಾ ರಿಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್, ಘರಾ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 51 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಚೊರಿ ಕರುಂಕ್ ಪಳಂವ್ಚಾ ಚೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ಧನಿನೆಕ್ ರಾಕ್ತಾನಾ, ಚೊರಾಚೆಂ ಚೊರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್’ಯಿ ಪಲ್ಸಾಲೆಂ....

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.