Defence

ತುಮಿ ಬಳಾಧಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ, ಪೂಣ್ ಭಾರತ್ ದುರ್ಬಳ್ ನ್ಹಯ್: ಭಾರತೀಯ್ ಸೇನಾ

ತುಮಿ ಬಳಾಧಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ, ಪೂಣ್ ಭಾರತ್ ದುರ್ಬಳ್ ನ್ಹಯ್: ಭಾರತೀಯ್ ಸೇನಾ

ಚೀನಾ ಪ್ರಭಾವ್’ಶಾಲಿ ದೇಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ, ಪೂಣ್ ಭಾರತ್ ದುರ್ಬಳ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರದೆಶಾಚೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಸೊಡಿನಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೇನೆಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾನ್.....

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.