Cyber Crime

ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಝಾಂತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವಾಯ್ಪ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಕ್ 87,000 ರುಪಯ್ ನಾಗಯ್ಲೆಂ!

ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಝಾಂತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವಾಯ್ಪ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಕ್ 87,000 ರುಪಯ್ ನಾಗಯ್ಲೆಂ!

ಪುಣೆ-ಮುಂಬಯ್ ಮಹಾಮಾರ್ಗಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಖಾಲಾಪುರ್ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಝಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಾಪರ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಚೆ 87,000 ರುಪಯ್ ನಾಗಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಪುಣೆಂತ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೆಜರ್....

loader

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.