Crime

ಪಿಯಾವ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾ ವಾಹನಾಂತ್ ಚಾರ್ ಕರೊಡ್ ನವೆ ನೋಟ್

ಪಿಯಾವ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾ ವಾಹನಾಂತ್ ಚಾರ್ ಕರೊಡ್ ನವೆ ನೋಟ್

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಕೋಡಿಗೆ ಹಳ್ಳೆ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಪಿಯಾವ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾ ವಾಹನಾಂತ್ ಚಾರ್ ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ದಾಖ್ಲೊ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಗ್ಸುಂಕ್ ವರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಜಪ್ತ್ ಕೆಲಾಂ. 4,27,800 ರುಪ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ತೆಗಾಂಕ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ (ಆಜ್) ಖೈದ್...

ಎಕಾ ದಾಂತೊಣೆ ಖಾತಿರ್ ಖುನ್ ಜಾಲಿ!

ಎಕಾ ದಾಂತೊಣೆ ಖಾತಿರ್ ಖುನ್ ಜಾಲಿ!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸೆಲೂನಾಂತ್ ದಾಂತೊಣೆ ಖಾತಿರ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಖುನ್ಯೆಂತ್ ಆಕೇರ್ ಜಾಲೆಂ. ದೋಗ್ ಕೇಸ್ ಕಾತರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಯುವಕಾಕ್ ಕಾತ್ರಿನ್ ತೊಪುನ್ ತೊಪುನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾಂಚ್ಯೆರ್...

ಚೊರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಚೋರ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ!

ಚೊರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಚೋರ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ!

‘ಜೇವ್ನ್’ಯಿ ಗೆಲೊ ವರ್ನ್’ಯಿ ಗೆಲೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಾದಿ ಪರಿಂ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಥಂಯ್ ಒಹಿಯೊ ನಗರಾಂತ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಘರಾ ರಾತಿಂ ಏಕ್ ಚೋರ್ ರಿಗೊನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಖಾವ್ನ್, ಚೊರ್ಚೆಂ ಚೋರ್ನ್, ಆಕ್ರೇಕ್ ನ್ಹಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ನ್ಹಾಣ್ಯೆಂತ್...

ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸ್ತ್ರೀ ಉದ್ಯೋಗಿಚಿ ಖುನಿ

ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸ್ತ್ರೀ ಉದ್ಯೋಗಿಚಿ ಖುನಿ

ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಹಿಂಜೆವಾಡಿ ಐ.ಟಿ. ಪಾರ್ಕಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ 23 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಾಯರ್ ವಾಪರ್ನ್ ತಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಕೆ.ರಸೀಲಾ ರಾಜು...

ಉಡುಪಿಂತ್ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಉಡುಪಿಂತ್ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಉಡುಪಿ ಕರಾವಳಿ ಸರ್ಕಲಾ ಲಾಗಿಂ ದೊಗಾಂ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕಾಂಚ್ಯೆರ್ ಎಕಾ ಅಪರಿಚಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಆಯ್ದಾಂನಿ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲಿ ಆನಿಂ ಎಕ್ಲೊ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾ ಖಂಯ್. ಹನೀಫ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ರೊಂಗ್ ಸೈಡಾರ್...

ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಖೈದ್!

ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಖೈದ್!

ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಾಂತ್’ಚ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕ್ 30 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜಿಯಾ ಉಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಖೈದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆರೋಪಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ...

ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ನ್ ದುಡ್ವಾಚಿ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕೆಲಿಂ!

ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ನ್ ದುಡ್ವಾಚಿ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕೆಲಿಂ!

ಬಂಟ್ವಾಳ್ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ವಿಟ್ಲ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂತ್ ಏಕ್ ಚೊರಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ಎಕಾ ಘರಾ ರಿಗೊನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ನ್ ದುಡ್ವಾಚಿ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಕೇರಳಾ ಗಡಿಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕರೋಪಾಡಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಘ್ನರಾಜ್ ಭಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಫಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ 2 ಥಾವ್ನ್ 4 ವೊರಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಚೊರಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ...

ಆವಯ್ ಮುಕಾರ್ ಧುವೆಕ್ ವಿವಸ್ತ್ರ್ ಕೆಲೆಂ

ಆವಯ್ ಮುಕಾರ್ ಧುವೆಕ್ ವಿವಸ್ತ್ರ್ ಕೆಲೆಂ

ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆನಿಂ ತಿಚ್ಯಾ ಅಪಾಂಗ್ ಧುವೆಕ್ ಮನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಮಾರ್ನ್, ಧುವೆಕ್ ವಿವಸ್ತ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಕಾರಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಹೂಗ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಲಾಗರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ವರ್ವಿಂ ಆಘಾತಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆವಯ್ ‘ಆನಿಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ನಾಂ, ಏಕ್ ದೀಸ್’ಯಿ ಹಾಂಗಾ ರಾಂವ್ಚಿ ನಾಂ, ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ವೆತಾಂ' ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ...

ಸರ್ಕಾರಿ ದಫ್ತರ್ ಪಾಶಾಂವ್ ಥಾಂಬಂವ್ಚೊ ಜಾಗೊ?!

ಸರ್ಕಾರಿ ದಫ್ತರ್ ಪಾಶಾಂವ್ ಥಾಂಬಂವ್ಚೊ ಜಾಗೊ?!

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್, ಸರ್ಕಾರಿ ದಫ್ತರ್’ಚ್ ಪಾಶಾಂವ್ ಧಾಂಬಂವ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಸಿ.ಸಿ ಟಿವಿಂತ್ ಖೈದ್ ಜಾಲಾಂ. ಹುಬ್ಳಿ ತಾಲೂಕ್ ಶೆರೆವಾಡ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಂಚಾಯತ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಕಾಮುಕಿ ಎಕ್ಲೊ, ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ತಿಚ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಪಾಶಾಂವ್ ಥಾಂಬಂವ್ಚ್ಯೆ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲಾಂ...

ಬಳ್ಳಾರಿಂತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪರಾರ್

ಬಳ್ಳಾರಿಂತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪರಾರ್

ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ವಂಚನ್ ಕರ್ನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಹೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ. ಸುಮಾರ್ 15 ಲಾಖಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ದುಡು ಫಸವ್ನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಂಬಣ್ಣ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಲಿಪೊನ್ ಬಸ್ಲಾ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಭದ್ರತೆಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾ ಖಾಲ್ ವಿವಿಧ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಖಾತ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಮೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್...

ಪ್ರೇಮಿಕ್ ಆಸ್ರೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್-ಧುವೆ ವಯ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಮಾನವೀಯ್ ಕೃತ್ಯೆಂ

ಪ್ರೇಮಿಕ್ ಆಸ್ರೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್-ಧುವೆ ವಯ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಮಾನವೀಯ್ ಕೃತ್ಯೆಂ

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ಶೋಷಣ್ ಚಡೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟಾಂತ್ ಪ್ರೇಮಿಕ್ ಆಸ್ರೊ ದಿಲ್ಲ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಆವಯ್ ಆನಿಂ ಧುವೆಕ್ ವಿವಸ್ತ್ರ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗುಪ್ತಾಂಗಾಕ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ಅಮಾನವೀಯ್ ವರ್ತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ...

ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಟ್’ಲ್ಲೊ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಧರ್ತಾ

ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಟ್’ಲ್ಲೊ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಧರ್ತಾ

ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ತಾಕಾ ಫಸಯ್ತಾ ಆನಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಸಂಬಂಧ್ ರಚುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಖಂಯ್. ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್’ಲ್ಲೊ ತೊ ಶೀದಾ ವಚೊನ್ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಚಿರ್ಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ...

ದಲಿತ್ ಯುವಕಾಕ್ ವಿವಸ್ತ್ರ್ ಕೆಲೊ

ದಲಿತ್ ಯುವಕಾಕ್ ವಿವಸ್ತ್ರ್ ಕೆಲೊ

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಚಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಚಿಡಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೈಂಟರ್ ವೃತ್ತೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ತ್ಯಾ ಯುವಕಾಕ್ ವಿವಸ್ತ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಸಮಾ ಮಾರ್ಲಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ವ್ಹಾಣಾಂಚೊ ಹಾರ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯ್ಲಾ. ಹೆಂ ಅಮಾನವೀಯ್ ಕೃತ್ಯೆಂ ಸುಭಾಶ್ ನಗರ್ ಎಸ್.ಸಿ ಎಸ್.ಟಿ ಕೊಲೊನಿಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಯುವಕಾಚ್ಯೆರ್ ಆಧಾರ್ಲಾಂ...

‘ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್’ ನಿರ್ಮಾಪಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯಚಾರ್

‘ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್’ ನಿರ್ಮಾಪಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯಚಾರ್

ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರೂಖ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ‘ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್’ ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಕರೀಮ್ ಮೊರಾನಿ ವಿರೋಧ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೊ ಆರೋಪ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ದಿಲ್ಲಿ ಮುಳಾಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ಎಕ್ಲ್ಯೆನ್, ರಾಚಕೊಂಡ ಪೊಲಿಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಹಯಾತ್ ನಗರ್ ಠಾಣೆಂತ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ...

ನೊಯ್ಡಾಂತ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಚೋರ್ ಆಸಾತ್

ನೊಯ್ಡಾಂತ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಚೋರ್ ಆಸಾತ್

ನೊಯ್ಡಾಂತ್ ಚೊರಿಯೊ, ಲೂಟ್, ಹಲ್ಲೆ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ, ದುಡು, ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯೆ ನಗ್ ಆನಿಂ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತು ಚೊರಿ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾತ್. ಪಿಜ್ಜಾ ಚೊರ್ಚ್ಯೆ ಚೋರ್’ಯಿ ನೊಯ್ಡಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಉಣೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 8-10 ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಿಜ್ಜಾ ಚೋರಿ ಜಾತಾತ್. ಡೊಮಿನೋಸ್ ಪಿಜ್ಜಾಚ್ಯೆ ಡೆಲಿವರಿ ಚೆಡೆ, ಚೊರಾಂಚ್ಯಾ ಉಪದ್ರಾಂಕ್ ಕಾಂಠಾಳೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್...

ಹತ್ಯಾ ಕರುಂಕ್ ಸುಪಾರಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಿಕ್ ಖೈದ್

ಹತ್ಯಾ ಕರುಂಕ್ ಸುಪಾರಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಿಕ್ ಖೈದ್

ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಸುಫಾರಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಿಕ್ ತುಂಗಾ ನಗರಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ. ಉದ್ಯಮಿ ಟಿಪ್ ಟೊಪ್ ಬಷೀರ್, ಹಾಕಾ ಕೇರಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಯಾಲಿಕಟಾಂತ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ...

ಮೊಡೆಲಿಂಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆ

ಮೊಡೆಲಿಂಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆ

ಎಕಾ ಮೊಡೆಲಿಂಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾಂನಿ ಲೈಂಗಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಸಂಜಯ್ ನಗರಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ. ಪೂಣ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚೆಡ್ವಾನ್ ತನ್ಖಿ ಕರ್ತಾನಾ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತನ್ಖೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ...

ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಕುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಘಾನಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕಿಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೊ

ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಕುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಘಾನಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕಿಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೊ

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ವಿಕುಂಕ್ ಪಳಂವ್ಚ್ಯಾ ಘಾನಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲೊ. ತಾಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಸುಮಾರ್ 5.5 ಲಾಖಾಂಚೆಂ ಕೊಕೇನ್, ದೋನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ಆನಿಂ 3,300 ರುಪಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಜಪ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಚಿಗೊಯಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ತಾಚ್ಯೆ ನಾಂವ್. ಕೊಕೇನ್ ವಿಕ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ...

ಬಂದೆಸಾಳೆಂತ್ ಆಸೊನ್ ಶಿಕ್ಷಕಿಚಿ ಕಾಮಾಂ!

ಬಂದೆಸಾಳೆಂತ್ ಆಸೊನ್ ಶಿಕ್ಷಕಿಚಿ ಕಾಮಾಂ!

ಯುವಕಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಫಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಕ್ 8 ದಿಸಾಂ ಖಾತಿರ್ ಬಂದೆಸಾಳೆಕ್ ಧಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ. ತಿ ಇತ್ಲಿ ಬುದ್ವಂತ್'ಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಹುಷಾರ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ 8 ದಿಸಾಂಚಿ ಸಿಕ್ ಲೀವ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ರಜೆಚಿ ಅರ್ಜಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಕಲ್’ಬುರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ಕಡಣಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ದೈಹಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಈಶ್ವರಮ್ಮ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆಕ್, ಫಸವ್ಣೆಚ್ಯಾ...

ಕೇರಳಾಂತ್ ನೈತಿಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಮಾನುಷ್ ಕೃತ್ಯೆಂ

ಕೇರಳಾಂತ್ ನೈತಿಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಮಾನುಷ್ ಕೃತ್ಯೆಂ

ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಅಝಿಕೋಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆಂ ನೈತಿಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಗಿರಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಮಾನುಷ್ ಥರಾನ್ ಹಿಂಸಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ 47 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸುಲೈಮಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ವೀಜೆಚ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದುನ್...

ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್, ಕೆಸಾಂಚ್ಯಾ ವೀಜ್ ರೊಲರಾನ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ!

ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್, ಕೆಸಾಂಚ್ಯಾ ವೀಜ್ ರೊಲರಾನ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ!

ನ್ಯೂಯೊರ್ಕಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್, ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಹಾಯಕಿನ್ ಕೆಸಾಂಚ್ಯಾ ವೀಜ್ ರೊಲರಾನ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಲಿ ಕರಾಳ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಚ್ಯೆರ್ ಆನಿಂ...

ಶೆಂಬೊರೊಂ ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸೀರಿಯಲ್ ರೇಪಿಸ್ಟ್ ಖೈದ್!

ಶೆಂಬೊರೊಂ ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸೀರಿಯಲ್ ರೇಪಿಸ್ಟ್ ಖೈದ್!

ಪಾಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಬಾಪಯ್ ಆನಿಂ ವೃತ್ತೆನ್ ಟೇಲರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ 38 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸುನಿಲ್ ರಸ್ತೋಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ 14 ವರ್ಸಾಂನಿ ಶೆಂಬೊರೊಂ ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚೂಕ್ ಒಪ್ವೊನ್...

ಅಪಹರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ 18 ವರ್ಸಾಂನಿ ಮೆಳ್ಳೆಂ

ಅಪಹರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ 18 ವರ್ಸಾಂನಿ ಮೆಳ್ಳೆಂ

1998'ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಫ್ಲೊರಿಡಾಚ್ಯಾ ಜಾಕ್ಸ್ನೋವಿಲ್ಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಅಪಹರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ 18 ವರ್ಸಾಂನಿ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಚೊರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನಾಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ ಖಂಯ್. ಆತಾಂ 18 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಯುವತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ...

2,000’ಚೊ ನೋಟ್ ಆಪ್ಣಾ ಲಾಗಿಂ ದವರ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮೋಸ್

2,000’ಚೊ ನೋಟ್ ಆಪ್ಣಾ ಲಾಗಿಂ ದವರ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮೋಸ್

ಪರ್ನೆ ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕರ್ನ್ 2,000’ಚ್ಯೆ ನೋಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ನೋಟ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಕಷ್ಟಾರ್ ಘಾಲಾಂ. ಆಂಗ್ಡಿಂನಿ ತರ್ ಹೊ ನೋಟ್ ವರ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾಣ್ಘೆನಾಂತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಂತ್ ಆಂಧ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಉಬರ್ ಕ್ಯಾಬ್...

ವೊಲಿಬೊಲ್ ಖೆಳ್ತಾನಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಹಲ್ಲೊ

ವೊಲಿಬೊಲ್ ಖೆಳ್ತಾನಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಹಲ್ಲೊ

ಉಚ್ಚಿಲ ದರ್ಯಾ ವೆಳೆರ್ ವೊಲಿಬೊಲ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಹಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲಾ(35)ಕ್ ದೋನ್ ಬೈಕಾಂನಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 6 ಜಣ್ ಅಪರಿಚಿತಾಂನಿ ಸ್ಟೀಲ್ ರೊಡ್ ಆನಿಂ ದೊಣ್ಣ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಆನಿಂ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ...

ಅಪ್ರೂಬ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲೆ ಪಿಸೊಳೆಂ ಧರ್ನ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಅಪ್ರೂಬ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲೆ ಪಿಸೊಳೆಂ ಧರ್ನ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಬ್ರಿಟನಾಂತ್ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಬ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಪಿಸೊಳೆಂ ಧರ್ನ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿರೋಧ್ ದೂರ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾಂ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅತ್ಯಂತ್ ಅಪ್ರೂಬ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೆ ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ವರ್ಣಾಚೆಂ ಪಿಸೊಳೆಂ ಧರ್ನ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್...

ಮಧೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್

ಮಧೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್

ಗುರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಮಧೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾರಾಂತ್ ಬಸಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲಾಂ. ಜೈಪುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ 26 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಚಲಿ ವೊಲ್ವೊ ಬಸ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ತೆದಾಳಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬುಕ್ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್...

'ಖೈದಿ ನಂ.150' ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ಖಾತಿರ್ ಗಲಾಟೊ

'ಖೈದಿ ನಂ.150' ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ಖಾತಿರ್ ಗಲಾಟೊ

ತೆಲುಗು ನಟ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಭಿನಯಾಚ್ಯೆ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಕೈದಿ ನಂ. 150’ ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಥಿಯೇಟರಾಂತ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 9 ವೊರಾಂಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ವೇಳ್ ನಿಗದಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ರಾತಿಂಚ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್...

ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನಾಚಿ ಶಹನಾಯಿ ಚೊರ್’ಲ್ಲೊ ಚೋರ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊ

ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನಾಚಿ ಶಹನಾಯಿ ಚೊರ್’ಲ್ಲೊ ಚೋರ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊ

ಉಸ್ತಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನಾಚಿ ಶಹನಾಯಿ ಚೊರಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸಮಾಪ್ತೆಕ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನಾಚೊ ನಾತು ಆನಿಂ ದೋಗ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ತಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಪೊರ್ಸ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ. ವಾರಣಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಪರಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್...

ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಲ್ಲೊ

ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಲ್ಲೊ

ಎಕಾ ಶಾಸಕಾಚ್ಯಾ ಧುವೆ ವಿರೋಧ್ ಫೇಸ್ ಬುಕಾಚ್ಯೆರ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೊಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಸಲೊಯಿ ಸಂಬಂಧ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಶಾಸಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಚುನಾವಣಾ ವೆಳಾರ್...

loader

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.