Brazil

ಬಂದೆಸಾಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಯಾಂಗ್’ವಾರಾ ನಿಮ್ತಿ 60 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಬಂದೆಸಾಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಯಾಂಗ್’ವಾರಾ ನಿಮ್ತಿ 60 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಬಂದೆಸಾಳೆಂತ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಪಂಗ್ಡಾಂ ಮಧೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 60 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಬ್ರೆಜಿಲಾಚ್ಯಾ ಆಮೆಜಾನ್ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮನಾಸ್ ಬಂದೆಸಾಳೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಮಧೆಂ ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಮಧ್ಯಾನೆ ಥಾವ್ನ್ ಸೊಮಾರಾಚ್ಯಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾವ್ನ್ 60 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್...

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ಕಾಮುಕಾಂನಿ 16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್, ತಾಚಿ ದೃಶ್ಯಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆಮಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್, ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ...

ವಿಮಾನ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 7 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ವಿಮಾನ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 7 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

ಪೊರ್’ಚ್ ರಷ್ಯಾಂತ್ ವಿಮಾನ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 62 ಮೆಲ್ಯಾತ್ ತರ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ವಿಮಾನ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ 7 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್.....

ಪೆಟ್ಯಾನ್ ಬಾಳ್ಶಾಕ್ ವಾಂಚಯ್ಲೆಂ!

ಪೆಟ್ಯಾನ್ ಬಾಳ್ಶಾಕ್ ವಾಂಚಯ್ಲೆಂ!

ಪೆಟೊ... ತಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಿವಾಚಿ ಅಖೇರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾತ್ ಸೊಡಿನಾ ಖಂಯ್. ಆತಾಂ ಹೆಂ ಪುರಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹನ್ಶಾತ್, ಕಾರಣ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಕೀ ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ಎಕಾ ಪೆಟ್ಯಾನ್ ನವ್ಯಾನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಕ್ ವಾಂಚಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ....

ಹೆಂ ಬೈಕ್ ಉದ್ಕಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾ ! ತಾಚಿ ಮೈಲೇಜ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಶಿರಿಂ ಚುಕೊಂಕ್ ಆಸಾತ್!

ಹೆಂ ಬೈಕ್ ಉದ್ಕಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾ ! ತಾಚಿ ಮೈಲೇಜ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಶಿರಿಂ ಚುಕೊಂಕ್ ಆಸಾತ್!

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಹಾರಗ್ ಜಾಲಾ, ಬೊಲ್ಸಾಂ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್, ತಾಚ್ಯೆ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೆಪರಿ ಬೈಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಿಯೆತಾ! ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ಲಿ ಹುನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖುಶಿ ಕರ್ಚ್ಯೆ ತಸಲಿ ಏಕ್ ಖಬಾರ್ ಆಸಾ. ಬ್ರೆಜಿಲಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಬೈಕ್ ಸವಾರಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಸೊಧುನ್...

ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಸೊಭಾಗಿಣಿಚ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಸೊಭಾಗಿಣಿಚ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

‘ಪೆಂಕ್ಟಾಚೊ ವಿಶಯ್ ನಾಕಾ ಸಾಯ್ಬಾ’ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾತ್, ಮುಕಾರ್ ವಾಚಾ. ನವೆಂ ವರಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕೀ ಸಂಭ್ರಮ್’ಚ್ಚ್! ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಖಂಯ್ ತರೀ ಹೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿಕೀ ವ್ಹಡ್ ಖುಶಿ! ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್...

ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ಲೆ ಜುದೆವ್ ಪಾಟಿಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್?!

ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ಲೆ ಜುದೆವ್ ಪಾಟಿಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್?!

ಬ್ರೆಜಿಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಜುದೆವ್ ತಶೆಂ ಹೇರ್ ಲೊಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ದೊಡ್ತ್ಯಾನ್ ವಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ವಾರ್ತಾ....

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.