Bollywod

ಸೋಹಾ ಆಲಿಖಾನಾಕ್, ಆರ್.ಬಿ.ಐ’ಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ!?

ಸೋಹಾ ಆಲಿಖಾನಾಕ್, ಆರ್.ಬಿ.ಐ’ಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ!?

ಫಿಲ್ಮ್ ನಟ್ ಆನಿ ನಟಿಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಿ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಖಬಾರ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಮಾಹೆತ್’ಚ್ ಆಸಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜೆರಾಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ತಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಂ ಕರ್ತಾತ್’ಯಿ ತಶೆಂಚ್. ಚುಕಿಚ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದೀವ್ನ್ ಲಜೆಕ್...

ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಹಿ ನಟಿ!

ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಹಿ ನಟಿ!

ಮುಂಬಯ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ನಟನ್ ಕರಿಜಯ್, ಸಿನೆಮಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ರಯ್ಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ದವರ್ನ್ ಸಬಾರ್ ತರ್ನಾಟೆ/ತರ್ನಾಟಿಂ ಆಶೆನ್ ಯೆತಾತ್. ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಗುಂಡಾಯಿ ರುಂದಾಯಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾತ್ಲಿಂ ರಂಗೀನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಿಶಿಂ ಜಾತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಆಶೆನ್...

’ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್’ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ‘ಎ’ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್

’ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್’ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ‘ಎ’ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್

ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯಾಂ/ವಕ್ತಾಂ ಪಂಜಾಬಾಂತ್ ಬಾರೀ ವಾಯ್ಟ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಆನಿ ಪಂಜಾಬಿ ತರ್ನಾಟೆ ಹ್ಯಾ ದ್ರವ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾತಾತ್ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಖಂವ್ಚಾ ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಆಧಾರಿತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್’ ಸೆನ್ಸರ್ ಬೊರ್ಡಾಂತ್ ಫಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಕಥಾ ಬರೀ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.