Bidar

ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಮಿ ವಾಚ್ಲಾಂ ವ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಘಟನಾಚಿ ವರ್ದಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸಾರ್ಕಿ ಶಿಕ್ಷಾ...

ಕೊಂಬಿಯೊ ಖಾಯ್ನಾಕಾತ್…!?

ಕೊಂಬಿಯೊ ಖಾಯ್ನಾಕಾತ್…!?

ಹೆಂ ವಾಚುನ್ ಶೊಕ್ ಜಾಲೊ? ತರ್ ಆಯ್ಕಾ, ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಕೊಂಬಿಯಾಂಕ್ ತಾಪ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ತಾಪಾ ವರ್ವಿಂ ಲಾಖೊ ಕುಂಕ್ಡಾಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ತಾಪಾಚಾ ಪಿಡೆಕ್ ಹೆಚ್5 ಎನ್1 ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್’ಚ್ಯಾ...

loader

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.