Bellary

ಅನುಪಮಾ ಶೆಣಯ್ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ನವಿ ಘುಂವ್ಡಿ?

ಅನುಪಮಾ ಶೆಣಯ್ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ನವಿ ಘುಂವ್ಡಿ?

ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಂತ್ರಿನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಫೋನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ವರ್ಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಪುಣ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಒತ್ತಾಯೆಕ್ ವರ್ಗ್ ರದ್ಧ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಒಳ್ಳಾರಿಕ್ ಧಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಿಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೊಣಾಕ್’ಯಿ ಮೆಳೊಂಕ್...

ಮಾಯ್-ಮಾವಾಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಕ್ ಜಾಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಮಾಯ್-ಮಾವಾಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಕ್ ಜಾಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಏಕ್ ಘರ್, ಕುಟಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಝಗ್ಡಿಂ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಸಹಜ್. ಪುಣ್ ಘರಾಂತ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್’ಚ್ ಮಾರ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬಳ್ಳಾರಿಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಮೆಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ 28 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಅಂಜನಮ್ಮ...

ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ವಿಧಿಚೊ ಖೆಳ್

ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ವಿಧಿಚೊ ಖೆಳ್

ವಿಧಿಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾ. ಸಕಾಳಿಂ ಸರ್ವ್ ಸೈರ್ಯಾಂ ಹುಜಿರ್ ಲಗ್ನಾಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ ಜೊಡ್’ಲ್ಲೊ, ಸಾಂಜೆರ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತಾನ್ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕರಾಳ್ ಖಬಾರ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. 32 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಬಾರಿಕರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೊ....

ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಂಕ್ ಮಾರ್ನ್, ತೊಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಜೋರ್ ಕರ್ಚೊ ಬಳ್ಳಾರಿಚೊ ದೊತೊರ್!

ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಂಕ್ ಮಾರ್ನ್, ತೊಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಜೋರ್ ಕರ್ಚೊ ಬಳ್ಳಾರಿಚೊ ದೊತೊರ್!

ದೊತೊರ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್ ಪಳೆತಾತ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ತೆ ದೆವಾ ಸಮಾನ್, ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ’ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ’ ಮ್ಹಣುನ್’ಯೀ ಆಪಯ್ತಾತ್. ಪುಣ್, ಬಳ್ಳಾರಿಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ದೊತೊರ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.