Beauty Contest

ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ‘ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್’ ಮುಕುಟ್

ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ‘ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್’ ಮುಕುಟ್

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯೆ 'ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್' ಮುಕುಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಚಲಿಯೆಕ್ ಐರಿಸ್ ಮಿಟ್ಟೆನಾರೆ ಹಿಕಾ ಲಾಭ್ಲಾ. ಮಿಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಐರಿಸ್ ಮಿಟ್ಟೆನಾರೆ ಆತಾಂ 'ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್' ಮುಕುಟ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೆ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಮಿಸ್ ಹೈತಿ ಆನಿಂ ಮಿಸ್...

ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯೆ ಲೇಕ್’ಚ್ಚ್ ಉಳ್ಟೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸುಂದರಿ

ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯೆ ಲೇಕ್’ಚ್ಚ್ ಉಳ್ಟೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸುಂದರಿ

ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾರೀಕ್ ಶಿರ್ಪುಟ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಭಾಗ್ ಘೆತಾತ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಮೊಟ್ಯಾ ಜಿವಾಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆನ್ ಆಚರ್ಯೆಂ ಕೆಲಾಂ. 24 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಇಸ್ತಾಫಾನಿಯಾ. ಆರ್ಜೆಂಟಿನಾ ಮುಳಾಚೆಂ ಇಸ್ತಾಫಾನಿಯಾ 5.3 ಫಿಟಿ ಲಾಂಬಾಯ್ ಆಸೊನ್ 120 ಕಿಲೊ ವಜನ್ ಆಸಾ...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.