Beauty

ದಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ವೆತಾನಾಂ ಹೆಂ ಫೇಶಿಯಲ್ ಕರಾ!

ದಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ವೆತಾನಾಂ ಹೆಂ ಫೇಶಿಯಲ್ ಕರಾ!

ಪಾರ್ಟಿಕ್ ವಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ವೆತಾನಾಂ ಚಲಿಯೊ ಸಬಾರ್ ರಿತಿಂಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾತ್. ಮ್ಹಾರಗ್ ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯೊ ಉತ್ಪನ್ನ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೊ ವೇಳ್ ಮೆಳಾನಾಂ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಫ್ತರಾ....

ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ‘ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್’ ಮುಕುಟ್

ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ‘ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್’ ಮುಕುಟ್

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯೆ 'ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್' ಮುಕುಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಚಲಿಯೆಕ್ ಐರಿಸ್ ಮಿಟ್ಟೆನಾರೆ ಹಿಕಾ ಲಾಭ್ಲಾ. ಮಿಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಐರಿಸ್ ಮಿಟ್ಟೆನಾರೆ ಆತಾಂ 'ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್' ಮುಕುಟ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೆ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಮಿಸ್ ಹೈತಿ ಆನಿಂ ಮಿಸ್...

ತುಮ್ಚ್ಯೆ ತರ್ನಾಟ್’ಪಣ್ ವಾಡಯಾ

ತುಮ್ಚ್ಯೆ ತರ್ನಾಟ್’ಪಣ್ ವಾಡಯಾ

ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶಾ ಆಸ್ತಾ. ಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್. ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂ ಪರಿಂ ದಿಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೆ ಕ್ರೀಮ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್. ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರಾಕ್ ವ್ಹೆತಾತ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೆ ತಸಲ್ಯಾ ಕ್ರೀಮಾಚ್ಯಾಕೀ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಕ್ರೀಮ್ ತುಮ್ಕಾಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಪರಿಂ ದಿಸಾಶೆಂ ಕರ್ತಾ...

ಕಾಳ್ಯಾ ವೊಂಠಾಂಕ್ ಘರ್ಚೆಂ ವೊಕಾತ್

ಕಾಳ್ಯಾ ವೊಂಠಾಂಕ್ ಘರ್ಚೆಂ ವೊಕಾತ್

ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ವೋಂಠ್ ಕಾಳೆ ಆಸ್ತಾತ್. ತೆ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಏಕ್ ಕಾಳೊ ತಿಬೊ. ತಶೆಂಚ್ ಥಂಡಿಯೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ವೋಂಠ್ ಕಾಳೆ ಜಾತಾತ್. ಗುಲೊಬಿ ವೋಂಠ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಸೊಭಾಯೆಚಿಂ ಸಾಧನಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತರೀಪುಣ್ ಘರಾಂತ್’ಚ್ ಕಾಳ್ಯಾ ವೊಂಠಾಂಕ್ ಬರೆಂ ವೊಕಾತ್ ಕರ್ಯೆತ್...

ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯೆ ಲೇಕ್’ಚ್ಚ್ ಉಳ್ಟೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸುಂದರಿ

ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯೆ ಲೇಕ್’ಚ್ಚ್ ಉಳ್ಟೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸುಂದರಿ

ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾರೀಕ್ ಶಿರ್ಪುಟ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಭಾಗ್ ಘೆತಾತ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಮೊಟ್ಯಾ ಜಿವಾಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆನ್ ಆಚರ್ಯೆಂ ಕೆಲಾಂ. 24 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಇಸ್ತಾಫಾನಿಯಾ. ಆರ್ಜೆಂಟಿನಾ ಮುಳಾಚೆಂ ಇಸ್ತಾಫಾನಿಯಾ 5.3 ಫಿಟಿ ಲಾಂಬಾಯ್ ಆಸೊನ್ 120 ಕಿಲೊ ವಜನ್ ಆಸಾ...

ನಾಜೂಕ್ ಸಂದರ್ ಕಾತಿ ಖಾತಿರ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಉಪಾಯ್

ನಾಜೂಕ್ ಸಂದರ್ ಕಾತಿ ಖಾತಿರ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಉಪಾಯ್

ವೊತಾಚ್ಯಾ ದಾವೆಕ್ ಕಾತಿಚೊ ಪರ್ಜಳ್ ರಾಕ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಿತೆಂ ನಾಂ ಕಿತೆಂ ಉಪಾಯ್ ಕರ್ತಾತ್. ವೊತಾಕ್ ಆಂಗಾಚಿ, ತೊಂಡಾಚಿ ಕಾತ್ ಕರ್ಪಾನಾಶೆಂ ಕಾಳಿ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯೆಚ್ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಚಡ್ ಆನಿಂ ಚಡ್ ದ್ರವ್ಯಾಂ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜ್ಯೂಸ್; ಉದಾಕ್...

ಕಾಪ್ಡಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ವಾಡಂವ್ಚ್ಯೆ ಗೊಂಡೆ!

ಕಾಪ್ಡಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ವಾಡಂವ್ಚ್ಯೆ ಗೊಂಡೆ!

ಕಾಪಾಡ್, ಭಾರತೀಯ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಅತ್ಯಂತ್ ಆಕರ್ಷಣಿಯ್ ನ್ಹೆಸಾಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತ್ಯಾ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ್ ಹೆರ್ ಕಸಲಿಯಿ ಫ್ಯಾಶನೇಬಲ್ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಯೆಂವ್ದಿತ್, ಪೂಣ್ ಕಾಪ್ಡಾಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಮಾನ್, ಗೌರವ್ ಆನಿಂ ತಿ ಸೊಭಾಯ್ ವರ್ಣುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಅಭಿರುಚಿ ಪ್ರಮಾಣೆ ವಿವಿಧ್ ಡಿಜಾಯ್ನಾರ್...

ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಗುಲೊಬಿ ವೋಂಠಾ ಖಾತಿರ್ ಸರಳ್ ಉಪಾಯ್!

ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಗುಲೊಬಿ ವೋಂಠಾ ಖಾತಿರ್ ಸರಳ್ ಉಪಾಯ್!

ಗುಲೊಬಿ ವೋಂಠ್ ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಂ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾತ್. ಚಲಿಯೊ ಆಪ್ಲೆ ವೋಂಠ್ ಸಜಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಲಿಪ್’ಸ್ಟಿಕ್, ಲಿಪ್’ಬಾಮ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು ಘೆವ್ನ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಫಾವೊತ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ವಿಣೆಂ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ವೋಂಠ್...

ಅಶೆ ಸೊಭಯ್ ತುಜೆ ವೋಂಠ್

ಅಶೆ ಸೊಭಯ್ ತುಜೆ ವೋಂಠ್

ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರವ್ನ್ ಲಿಪ್’ಸ್ಟಿಕ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ ನಾ ತರ್ ಸೊಭಾಯ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಕಶೆಂ ಲಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಹಾಚ್ಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂಗಾ ಥೊಡಿ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಲಿಪ್’ಸ್ಟಿಕ್ ಲಾಯ್ತಾನಾ ವೋಂಠ್ ನಿತಳ್ ಆಸಾಜಯ್. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಲಿಪ್’ಸ್ಟಿಕ್ ಫುಟ್’ಲ್ಲೆ ಬರಿ ದಿಸತ್...

ತೋಂಡ್ ಪರ್ಜಳೊಂಕ್ ಕೊರ್ನ್’ಫ್ಲಾರಾಚೊ ಪೇಸ್ಟ್

ತೋಂಡ್ ಪರ್ಜಳೊಂಕ್ ಕೊರ್ನ್’ಫ್ಲಾರಾಚೊ ಪೇಸ್ಟ್

ವೊತಾಚ್ಯಾ ದಾವೆಕ್ ತುಮ್ಚೆ ತೋಂಡ್ ಕಾಳ್ಶೆಂ ಜಾಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ, ಕೊರ್ನ್’ಫ್ಲಾರ್ (Cornflour) ಇಲ್ಲೊ ಘೆವ್ನ್, ತಾಕಾ ಇಲ್ಲೊ ಲಿಂಬ್ಯಾರೋಸ್ ಆನಿ ಉದಾಕ್ ಭರ್ಸುನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಕರ್ನ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತೋಂಡಾಕ್ ಪುಸಿಜಯ್. ಅರ್ಧ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಂಡ್ ಉದ್ಕಾನ್...

ನಾಜೂಕ್ ಕಾತಿ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹೊಂವ್ ವಾಪರಾ

ನಾಜೂಕ್ ಕಾತಿ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹೊಂವ್ ವಾಪರಾ

ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ದಾಕ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚಾ ಪ್ರಕೃತಿಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಶಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಾಂನಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗಿ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಸೊಧ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಡಾವತ್ ಕೊಣಿ ನೆಣಾಂತ್. ತಾಂತುಯಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂ ಪುರಾ ಕರ್ತಾತ್...

ಪ್ರಾಯ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ರಾತಿಂ ಅಶೆಂ ಕರಾ…

ಪ್ರಾಯ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ರಾತಿಂ ಅಶೆಂ ಕರಾ…

ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ದಿಸ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಮೆಕಪಾ ವಯ್ರ್ ಮೆಕಪ್. ದಿಸಾಕ್ ಆಮ್ಚಾ ಸೊಭಾಯೆ ವಿಶಾಂತ್ ಮಸ್ತು ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆತಾಂವ್, ತರ್ ರಾತಿಂ ಮಾತ್ರ್ ವಿಸರ್ತಾಂವ್. ರಾತಿಂ ಕಾತಿಚಿ ಆಲಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆತಾಂ ತರೀ ಜಾಗೆ....

ಮೆಂದಿ (ಮೆಹಂದಿ) ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ವಾಪರುನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡಾ

ಮೆಂದಿ (ಮೆಹಂದಿ) ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ವಾಪರುನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡಾ

ಮಾತ್ಯಾಚೆ ಕೇಸ್ ಧವೆ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಲೋಕ್ ಮೆಂದಿ ಲಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾತ್. ಮೆಂದಿ ಕೆಸಾಂಚೊ ರಂಗ್ ಮಾತ್ರ್ ಬದ್ಲಿನಾ, ಬದ್ಲಾ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆನಿ ಕೇಸ್ ಝಡ್ಚೆ ರಾವಯ್ತಾ....

ರಾಂದ್ವಯೆಚ್ಯೊ ಸಾಲಿ ಕಚ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಡಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೆಂ ವಾಚುನ್ ಜಾಣಾ ಜಾಯಾ!

ರಾಂದ್ವಯೆಚ್ಯೊ ಸಾಲಿ ಕಚ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಡಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೆಂ ವಾಚುನ್ ಜಾಣಾ ಜಾಯಾ!

ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಜೆದ್ನಾಂ ಕೊಸ್ಮೆಟಿಕ್ ವಸ್ತು ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ವಸ್ತುಚ್ ವಾಪರ್ತಾಲಿಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾಂದ್ವಯ್, ಪಾಲ್ಯಾಬಾಜಿ, ಫಳ್’ವಸ್ತು ಅಶೆಂ ಪ್ರಕೃತೆನ್ ದೇಣ್ಗಿ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುದ್ವಾರಿಂಚ್ ಸೊಭಾಯ್ ಚಡಂವ್ಚಿಂ ಸಾಧನಾಂ ತಯಾರ್ ಜಾತಾಲಿಂ...

ಕೇಸ್ ಝಡ್ಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಕ್ ಆಲೆಂ ವಕತ್

ಕೇಸ್ ಝಡ್ಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಕ್ ಆಲೆಂ ವಕತ್

ರಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಆಲೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ರೂಚ್’ಚ್ಚ್ ವಿಂಗಡ್. ಆಲೆಂ, ಖಾಣಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ವಾಡಯ್ತಾ. ಫಕತ್ತ್ ಖಾಣಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹೆಂ ಸೊಭಾಯ್ ವಾಡೊಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ಉಪ್ಕಾರಿ. ಲಾಂಬ್ ಆನಿ ದಾಟ್ ಕೇಸ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ವರ್ತಲ್ಯಾಂನಿ ಆಲ್ಯಾಚೊ ವಾಪರ್...

ಯಂಗ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಸಲಿಸಾಯೆಚೊ ಉಪಾವ್

ಯಂಗ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಸಲಿಸಾಯೆಚೊ ಉಪಾವ್

ಯಂಗ್ ಜಾಂವ್ನ್ ದಿಸಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಟಾಂಚಿ ಗಳೊಭರ್ ಆಶಾ ಆಸ್ತಾಚ್ಚ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್’ಚ್ಚ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ದುಡು ಖರ್ಚ್ ಕರ್ತಾಲೇಯ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾಂತ್. ಪೂಣ್ ಆಮಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂವ್ ಸಲಿಸಾಯೆಚೊ...

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.