Bangalore

ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊಚ್ಯೆರ್ 2 ಲಾಖ್ ಪ್ರವಾಸಿ

ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊಚ್ಯೆರ್ 2 ಲಾಖ್ ಪ್ರವಾಸಿ

ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ತಾನಾ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲಾಚ್ಯೆರ್ ದೋನ್ ಲಾಖ್ ಪ್ರವಾಸ್ಯಾಂಕ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ'ನ್ ನವೊ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ. ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ನಿಮ್ತಿ ಆವ್ದಿ ವಾಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲಾರ್ 2 ಲಾಖ್ ಲೊಕಾನ್ ಪ್ರವಾಸ್ ಕೆಲಾ...

ಕೊಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾಮಾಗಾರ್, 2017 ಮಾರ್ಚಾ ಥಾವ್ನ್ ಖಾಯಮ್

ಕೊಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾಮಾಗಾರ್, 2017 ಮಾರ್ಚಾ ಥಾವ್ನ್ ಖಾಯಮ್

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಮಹಾನಗರ್ ಪಾಲಿಕಾ ಧರ್’ಲ್ಲೆಂ ಇತರ್ ನಗರ್ ಪಾಲಿಕಾಂನಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಖಾಯಮ್ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯನ್ ಕಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ನಗರ್ ಪಾಲಿಕೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ...

ಸಿಲ್ಕ್ ಕಾಪ್ಡಾಚ್ಯೆರ್ ಸೊಬ್ಲಿ ತೆರೆಸಾ!

ಸಿಲ್ಕ್ ಕಾಪ್ಡಾಚ್ಯೆರ್ ಸೊಬ್ಲಿ ತೆರೆಸಾ!

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚ್ಯೆ ನ್ಹೆಸಾಣ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್ತಾ ತೆಂ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂವ್. ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಚಿ ಪ್ರಧಾನಿ ತೆರೆಸಾ ಮೇ ತ್ಯಾಚ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ನ್ಹೆಸ್ಣಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ತಿಚ್ಯೆ ರೂಪ್ ಬದಲ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ತಿ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚಿ ಮನಾಂ,...

ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್’ಚ್ ಮಹಿಳಾ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.’ನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ

ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್’ಚ್ ಮಹಿಳಾ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.’ನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವಿಜಯನಗರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಇನ್ಸ್’ಪೆಕ್ಟರ್ ರೂಪ ತಂಬದ್ ಹಿಣೆಂ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಯೊ. ಥಂಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಶಿಬಂದೆನ್ ತಕ್ಷಣ್ ತಿಕಾ ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಠಾಣ್ಯಾ ಭಿತರ್...

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಟೆಕ್ಕಿನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಟೆಕ್ಕಿನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ

ಕಾಮಾಚೊ ಒತ್ತಡ್ ಆನಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಹಿಂಸಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಸೊರಾಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಎಕಾ ಟೆಕ್ಕಿನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪಂಜಾಬ್ ಮುಳಾಚೊ ಗುಲ್ಶನ್ ಚೋಪ್ರಾ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಗುಲ್ಶನ್ ಚೋಪ್ರಾ ಬೆಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್...

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್, ಮೆಟ್ರೊ ಹೌಸ್’ಫುಲ್!

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್, ಮೆಟ್ರೊ ಹೌಸ್’ಫುಲ್!

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ರಾತಿಂ ಥಾವ್ನ್’ಚ್ ಪಿರಿಪಿರಿ ಪಡ್ಚಾ ಪಾವ್ಸಾ ವರ್ವಿಂ ಶಹರಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಕಡೆಂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ದಫ್ತರಾಂಕ್ ವ್ಹೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಾರಿಚ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯೆ ಸಗ್ಳೆ ಕಷ್ಟ್ ಪಳವ್ನ್ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲಿಂ ವಾಹನಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲಾಚೆರ್ ಪಯ್ಣ್ ...

ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ 4 ಶಾಸಕಾಂನಿ, ಮತ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ 5 ಕರೊಡಾಂಚಿ ವಿನವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾ!

ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ 4 ಶಾಸಕಾಂನಿ, ಮತ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ 5 ಕರೊಡಾಂಚಿ ವಿನವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾ!

ರಾಜ್ಯ್ ಸಭಾ ಜಾಣಾರ್ಯ್ಯಾಂಚಿ ಸಭಾ ವ ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂಚಿ ಸಭಾ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷತ್, ಹಾಕಾ ಚಲೊಂಕ್ ಆಸ್ಚಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ದುಡ್ವಾಚೊ ವ್ಹಾಳೊಚ್ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತೆಂ ಖರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳಾಂ. ಎಕಾ ಟಿ.ವಿ ಮಾದ್ಯಮಾನ್...

ಎಕ್ಸುರ್ಯ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಎಕ್ಸುರ್ಯ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಘರಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರಿ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಬಿ.ಹೆಚ್.ಇ.ಎಲ್ ಲೇ ಔಟಾಂತ್ ರಾಜ್’ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ್ II ಸ್ಟೇಜ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ದಕ್ಷಿಣಾಕ್ ಆಸ್ಚಾ ವ್ಹಸ್ತೆ ಕೊಲೊನಿಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ 65 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸ್ತ್ರೀ, ಘರಾಂತ್ ಮೊರೊನ್...

ಲೊಣ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ 35 ಲಾಖಾಂಚ್ಯೊ ಮಾದಕ್ ವಸ್ತು

ಲೊಣ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ 35 ಲಾಖಾಂಚ್ಯೊ ಮಾದಕ್ ವಸ್ತು

ಮಾದಕ್ ವಸ್ತುಂ ಚೊರಿಯಾಂ ಸಾಗ್ಸುಂಚೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾರ್ ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾನ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್ನ್, ಎಕಾ ಆರೋಪಿಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ. ಚೆನ್ನೈ ಮುಳಾಚೊ ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಆರೋಪಿ...

4.49 ಕರೊಡಾಂಚ್ಯೊ ಸಿಗ್ರೆಟಿ ಚೊರಿ ಜಾಲ್ಯೊ

4.49 ಕರೊಡಾಂಚ್ಯೊ ಸಿಗ್ರೆಟಿ ಚೊರಿ ಜಾಲ್ಯೊ

4.49 ಕರೊಡಾಂಚ್ಯೊ 13 ಟನ್ ಸಿಗ್ರೆಟಿ ಸಾಗ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಟ್ರಕ್ಕಾಕ್ 4 ಜಣ್ ಲುಟ್ಕಾರಾಂನಿ ಅಪಹರ್ಸಿಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಮೇಯಾಚ್ಯಾ 26 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ 4.20’ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡಾಚಾ ನಾಗರ್’ಬಾವಿ ಜಂಕ್ಷನಾಲಾಗಿಂ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಟ್ರಕ್ಕಾಕ್ ಆಡ್...

ಅಂಕ್ವಾರ್’ಪಣಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಷ್ಟ್ ಚುಕೊಂಕ್ ನಾಂತ್!

ಅಂಕ್ವಾರ್’ಪಣಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಷ್ಟ್ ಚುಕೊಂಕ್ ನಾಂತ್!

ಅಮಾನುಷ್ ಥರಾನ್ ಅಂಕ್ವಾರ್’ಪಣಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯಿ ತಿಕಾ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲೆ ಘಡಿತ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ತಿ ಚಲಿ ಸೊಫ್ಟ್’ವೇರ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ. ತರ್ನಾಟೊ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್...

ಫೊರ್ಚುನಾರ್ ಕಾರ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ!

ಫೊರ್ಚುನಾರ್ ಕಾರ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ!

ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಕ್ ದೊಗಾಂ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಉಜೊ ದಿಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇ ಔಟಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ತೆಂ ಕಾರ್ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿಚೆ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ರಾಜಕೀಯ್ ದ್ವೇಷಾ ವರ್ವಿಂ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂನಿ...

ಕೆಳಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಧುವೆನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಿ.ಯು.ಸಿ’ಚ್ಯಾ  ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ!

ಕೆಳಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಧುವೆನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಿ.ಯು.ಸಿ.’ಚ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ!

ಕಾಲ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಿ.ಯು.ಸಿ’ಚ್ಯಾ ಫಲಿತಾಂಶಾಂತ್ ಗಾಡಿಯೆರ್ ಕೆಳಿಂ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಚಿ ಧುವ್ ಅನಿತಾ, ಹಿಣೆಂ ಕಲಾ (ಆರ್ಟ್ಸ್) ವಿಭಾಗಾಂತ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ! ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಹಾಡಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಖವ್ನ್...

ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಚೈನ್ ವೋಡ್ನ್ ಪರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ನಕ್ಲಿ ಪೊಲಿಸ್!

ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಚೈನ್ ವೋಡ್ನ್ ಪರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ನಕ್ಲಿ ಪೊಲಿಸ್!

ನಕ್ಲಿ ಪೊಲಿಸಾನ್ ಎಕಾ 59 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಂತ್ಲಿ 40 ಗ್ರಾಮ್ ವಜನಾಚಿ ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಚೈನ್ ವೋಡ್ನ್ ಧಾಂವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ್ ಪೊಲಿಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಚ್ಯಾ ಚೆನ್ನಸಂದ್ರಾಂತ್...

ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್, ರಾತ್’ಭರ್ ಹಿಂಸಾ ದಿಲಿ!

ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್, ರಾತ್’ಭರ್ ಹಿಂಸಾ ದಿಲಿ!

ಗೆಲೆತ್ಯಾ 12 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಚೆ ಹಕ್ಕ್ ಪತ್ರ್ ದಿವಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ಘರ್ ಖಾತ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ವಯ್ರ್, ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಹಿಂಸಾ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಆರೋಪ್...

ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾ ಚಲವ್ನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ದಿತಾ ದಾಕ್ತೆರ್ಗಿ ಶಿಕ್ಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾ ಚಲವ್ನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ದಿತಾ ದಾಕ್ತೆರ್ಗಿ ಶಿಕ್ಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

ದಾಕ್ತೆರ್ ಶಿಕ್ಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಕ್ಲೊ ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾ ಚಲವ್ನ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲೊ ದುಡು ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್, ಪಿಡೆಸ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚಾಕ್ ದಿತಾಲೊ. ಹೆಂ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ತಾಚ್ಯಾ ರಜೆ ದಿಸಾಂನಿ ಕರ್ತಾಲೊ. ತಾಚಿ ಖಬಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾಚಾ. ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾ ಚಲಂವ್ಚೊ...

ಫೇಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ

ಫೇಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ

ಧಾವಿಚ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಫೇಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ರಾಜ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವರ್ದಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಮೈಸೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಕಾನ್ ಪೋನ್ ಕರ್ನ್ ಫಲಿತಾಂಶ್...

ಎಕಾ ಸೀನಿಯರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಬಿಎಮ್’ಡಬ್ಲ್ಯು ಕಾರ್ ರಿಕ್ಷಾಕ್ ಆದ್ಳಾಯ್ಲೆಂ!

ಎಕಾ ಸೀನಿಯರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಬಿಎಮ್’ಡಬ್ಲ್ಯು ಕಾರ್ ರಿಕ್ಷಾಕ್ ಆದ್ಳಾಯ್ಲೆಂ!

ಏಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ್, ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮಾಲಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಬಿಎಮ್’ಡಬ್ಲ್ಯು ಕಾರ್ ವರ್ನ್ ಶೀದಾ ರಿಕ್ಷಾಕ್ ಆಪ್ಟಿಲೆಂ ಆನಿ ಚವ್ಗಾಂಕ್ ಘಾಯ್ ಕೆಲೆಂ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಇಂದಿರಾ ನಗರಾಂತ್ ಸನ್ವಾರಾಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಹೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ. ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ...

ಡಿವೊರ್ಸಿಕ್ ಉಳ್ಟೆಂ ಮಾರ್ಲೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪತಿನ್

ಡಿವೊರ್ಸಿಕ್ ಉಳ್ಟೆಂ ಮಾರ್ಲೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪತಿನ್

ಥೊಡಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚಡೊನ್’ಚ್ ಯೆತಾ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪತಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯೆಂಯಿ ಸುಖಾನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂಗಿ. ತಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ತೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್...

ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಥ್ಲೀಟಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್’ಲ್ಲೊ ಪೆಟೊ!

ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಥ್ಲೀಟಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್’ಲ್ಲೊ ಪೆಟೊ!

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಪುರಾ ಅನಾಹುತಾ ಜಾತಾತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ವ್ಹಡಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯೆ ಪೆಟೆ ಸೊಡಿನಾಂತ್. ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಿಶ್ವ 10 ಕೆ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಆಯೋಜಿತ್...

ತಿಣೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಖಂಯ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ತಿಣೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಖಂಯ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಂತ್ ಪರತ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ವಾಡತ್ ವ್ಹೆತಾ ಆಸ್ತಾಂ, ದೇಶಾ ಭಿತರ್ ಚೊರಿಯಾಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಹಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊಯಿ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾ. ತೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಖಾತಿರ್, ಖಂಚಿ ಪುರಾ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಶಿರ್ಕೊನ್’ಯಿ...

ರಾತಿಂ ಅರ್ಧೆಂ ವಿಣ್ಗೆ ನಾಚ್; 50 ಜಣ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ರಕ್ಷಣ್

ರಾತಿಂ ಅರ್ಧೆಂ ವಿಣ್ಗೆ ನಾಚ್; 50 ಜಣ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ರಕ್ಷಣ್

ನಿಯಮಾ ಭಾಯ್ರ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಕ್ರಮಿ ಚಟುವಟಿಕಾಂಕ್ ವಾಪರ್ಚಾ ಬೆಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ಬಾರ್ ಆಂಡ್ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟಾ ವಯ್ರ್ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ 50 ಜಣ್ ಯುವತಿಯಾಂಕ್ ರಕ್ಷಣ್...

ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ವಿರೋಧ್, ಲೋಕಾಯುಕ್ತಾಕ್ ದೂರ್

ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ವಿರೋಧ್, ಲೋಕಾಯುಕ್ತಾಕ್ ದೂರ್

ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಭ್ರಷ್ಟಚಾರಾ ವಿರೋಧ್ ದಳ್ ರಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ದೂರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ವಯ್ರ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾ. ಆತಾಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ನೇಮಕ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ವಿರೋಧ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಾಂತ್ ದೂರ್ ದಾಖಲ್...

ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ ಉಡವ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ ಉಡವ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ದ್ವೇಶಾ ವರ್ವಿಂ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ನೆರಿಗಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಖುನಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ 30 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಅಶ್ವಥ್. ಘರಾ ಯೆಂವ್ಚಾ ತಾಕಾ ಆಡ್ ರಾವೊವ್ನ್ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ ಪಾಟಿಂ....

’ನಮ್ಮಮೆಟ್ರೊ’ ಸುರಂಗ್ ರಸ್ತೊ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲೊ

ನಮ್ಮಮೆಟ್ರೊ ಸುರಂಗ್ ರಸ್ತೊ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲೊ

ಭಾರತಾಂತ್’ಚ್ ಪ್ರಥಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮೆಟ್ರೊ ಸುರಂಗ್ ರಸ್ತೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಆನಿ ಕೇಂದ್ರ್ ನಗರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡುನ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ನ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೊ. ವಿಧಾನ್ ಸೌಧಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್, ಡಾ| ಬಿ. ಆರ್ ಆಂಬೇಡ್ಕರ್....

ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಆಟೊಂತ್ ಅಸಲೊ ಅನುಭವ್ ಜಾಲೊ!

ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಆಟೊಂತ್ ಅಸಲೊ ಅನುಭವ್ ಜಾಲೊ!

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ನೈತಿಕ್ ಪೊಲಿಸ್’ಗಿರಿ ಚಡ್ಲ್ಯಾ. ಥೊಡೆ ತರ್ ವತ್ತಡ್ ಘಾಲ್ಚೆದ್ವಾರಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನಾಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಆಸಲೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಆನಿ ಹೆಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್....

ಆಟೋ ಚಾಲಕಾಲಾಗಿಂ ಆಮಾಲಿ ಚೆಡ್ವಾಂಚಿ ಜಟಾಪಟಿ!

ಆಟೋ ಚಾಲಕಾಲಾಗಿಂ ಆಮಾಲಿ ಚೆಡ್ವಾಂಚಿ ಜಟಾಪಟಿ!

ಆಟೋಚಾಲಕಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನಿರ್ಧಾರಿತ್ ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ದೊಡ್ತೆಂ ಭಾಡೆಂ ವಿಚಾರ್ಲಾಂ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಂ ಸಂಗಿ ಅಸಭ್ಯ್ ರಿತಿನ್ ವರ್ತನ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದೊಗಾಂ ಆಮಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ ತರ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಹಲ್ಕಿಲಾಂ ಹಿಣ್ಸಿಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಾಲಕಾನ್ ಆರೋಪ್....

ಪೂರ್ವ್ ಮಂತ್ರಿನ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಡೊನ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ!

ಪೂರ್ವ್ ಮಂತ್ರಿನ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಡೊನ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ!

ಪೂರ್ವ್ ಮಂತ್ರಿ ಎಕ್ಲೊ ಪಿಡೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘೆತಾಲೊ. ತಾಂಣೆಂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಡೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ದಿಲಾ. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಿ. ಗುರುನಾಥ್. ಸಾಕ್ರೆಪಿಡೆ ವರ್ವಿಂ ಕಷ್ಟೊಂಚೊ ಸಿ. ಗುರುನಾಥ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತಿಲಕ್ ನಗರಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಸಾಗರ್....

ಜೀವ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್, ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ…

ಜೀವ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್, ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ…

ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂಕ್ ರಕ್ಷಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಸಂರಕ್ಷಕ್ ಎಕ್ಲೊ, ಆಪ್ಲೊ ಪ್ರಾಣ್ ವಾಂಚಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಂಗಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಸಮಾವಸ್ತ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲಾ ತರೀ, ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಲೊಕಾಂನಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಪಾಯಾಂನಿಂಚ್ ಗುಡ್ಡಾವ್ನ್ ಖೊಟಾವ್ನ್ ಕ್ರೂರ್’ಪಣ್....

ಕಾಮಾಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಶೆಹರ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೆಂ!

ಕಾಮಾಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಶೆಹರ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೆಂ!

ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್, ಕಾಮಾಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡಾಚೆರ್ ನವಿ ರೀತ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸೊಧ್ತಾ. ತ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಾಗಾರಾಂನಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ವರ್ವಿಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ನಿದೆಂತ್ಲೆಂ ಉಟ್’ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಉಡೊನ್....

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.