Animal Lover

ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ ಜಿವ್ದಾಳಿ ಸಂಗಿಂ 10 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಖೆಳ್ತಾ!

ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ ಜಿವ್ದಾಳಿ ಸಂಗಿಂ 10 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಖೆಳ್ತಾ!

ಜಿವ್ದಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕ್ಷಣಾ ಆಮಿ 10 ಕೋಲ್ ಪಯ್ಸ್ ಧಾಂವ್ತಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಹೆಂ 10 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ತ್ಯಾ ಜಿವ್ದಾಳಿ ಸಂಗಿಂ ಖೆಳ್ತಾ ಆನಿಂ ಜಿವ್ದಾಳ್ಯೊಚ್ ತಾಚ್ಯೊ ಮಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಮಿಚಿಗನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾಕ್ ಜಿವ್ದಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್...

loader

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.