American Politics

ಐಸಿಸಾಂಚ್ಯಾ ನಾಸಾಕ್ ಟ್ರಂಪಾಚೆಂ ನವೆಂ ಯೋಜನ್

ಐಸಿಸಾಂಚ್ಯಾ ನಾಸಾಕ್ ಟ್ರಂಪಾಚೆಂ ನವೆಂ ಯೋಜನ್

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ನವೊ ಖೇಳ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಅಧಿಕಾರ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ಕಠೀಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ಆತಾಂ ಐಸಿಸಾಂಚ್ಯಾ ನಾಸಾಕ್ ನವೆಂ ಯೋಜನ್ ಏಕ್ ರೂಪಿತ್ ಕೆಲಾಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ...

ಇರಾನಾಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ರೀಗ್ ನಾಂ!

ಇರಾನಾಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ರೀಗ್ ನಾಂ!

ನಜಾನಿನ್ ಜಿನೌರ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ. ಮುಳಾನ್ ತೆಂ ಇರಾನಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಇರಾನ್ ಧರ್ನ್ ಸಾತ್ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಬಂದಿ ಘಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಜಾನಿನಾಚ್ಯಾ...

ಟ್ರಂಪಾಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉತ್ತಮ್ ಧಿಲ್ಲೊನ್

ಟ್ರಂಪಾಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉತ್ತಮ್ ಧಿಲ್ಲೊನ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತಮ್ ಧಿಲ್ಲೊನಾಕ್ ನೆಮ್ಲಾ. ಏಕ್ ಬರೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ಉತ್ತಮ್ ಧಿಲ್ಲೊನ್ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ನೀತ್ ಆನಿಂ ಅನುಸರಣ್...

ಮೆಕ್ಸಿಕೊಕ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲಿ

ಮೆಕ್ಸಿಕೊಕ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲಿ

ಆಮೆರಿಕಾ ಆನಿಂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮಧೆಂ ವೊಣದ್ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊನ್ ದುಡು ದೀನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಎನ್ರಿಕ್ ಫೆನಾ ನೀಟೊ, ಹಾಣೆಂ ಆಮೆರಿಕಾಕ್ ಭೇಟ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಡಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ...

ನಿರಾಶ್ರಿತಾಂಕ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ರೀಗ್ ನಾಂ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್

ನಿರಾಶ್ರಿತಾಂಕ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ರೀಗ್ ನಾಂ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಹುಮ್ಟುನ್ ಉಡಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಖಡಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ನಿರಾಶ್ರಿತಾಂಕ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ರೀಗ್ ನಾಂ, ತಶೆಂಚ್ 7 ಮುಸ್ಲಿಮ್ ದೇಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್’ಯಿ ಬಂದಿ. ಮನ್ಶಾಂ ಹಕ್ಕಾಂಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೆ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಆಡಾಂವ್ಚ್ಯೆ ದಿಶೆನ್...

ಟ್ರಂಪ್, ಆಮೆರಿಕಾ-ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮಧೆಂ ವೊಣದ್ ಬಾಂದ್ತಾ

ಟ್ರಂಪ್, ಆಮೆರಿಕಾ-ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮಧೆಂ ವೊಣದ್ ಬಾಂದ್ತಾ

ಚುನಾವ್ ಪ್ರಚಾರಾ ವೆಳಾರ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಆಮೆರಿಕಾ-ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮಧೆಂ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ರಿಗೊಂಕ್ ವ ಗಡ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ವೊಣದ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ. ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾ ಆದೇಶಾಕ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಅನಾಧಿಕೃತ್ ಥರಾನ್ ಆಮೆರಿಕಾಚಿ ಗಡ್ ಉತ್ರೊನ್ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾಕ್’ಯಿ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಯಾ...

ಆಮೆರಿಕಾ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ: ತೆಲ್-ಅವೀವ್ ಥಾವ್ನ್ ರಾಯ್’ಬಾರಿ ದಫ್ತರ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ವರ್ಗಾಯ್ಸಿನಾಂ

ಆಮೆರಿಕಾ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ: ತೆಲ್-ಅವೀವ್ ಥಾವ್ನ್ ರಾಯ್’ಬಾರಿ ದಫ್ತರ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ವರ್ಗಾಯ್ಸಿನಾಂ

ಚುನಾವ್ ಪ್ರಚಾರಾ ವೆಳಾರ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯೆ ರಾಯ್’ಬಾರಿ ದಫ್ತರ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ವರ್ಗಾಯ್ಸಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕರ್ನೆ ವಯ್ರ್ ಆಕ್ಷೇಪ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಆನಿಂ ಆರಬ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಹಾಕಾ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ...

ಆಪ್ಲೆಂ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಕರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾಂಚೊ ಭೊರೊ ಚಡ್ತಾ: ಟ್ರಂಪ್

ಆಪ್ಲೆಂ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಕರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾಂಚೊ ಭೊರೊ ಚಡ್ತಾ: ಟ್ರಂಪ್

ಆಮೆರಿಕಾಚೊ ಉದ್ಯೋಗ್ ವಾಂಚಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಚುನಾವ್ ಪ್ರಚಾರಾ ವೆಳಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಸಾವ್ಣೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಟ್ರಂಪಾನ್ ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ 12 ಪ್ರಮುಖ್ ಕಂಪೆನಿ ಮ್ಹಾಲಕಾ ಸವೆಂ ಉಪಹಾರ್ ಸಭಾ ಚಲವ್ನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ...

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಅಜಿತ್ ಪೈಕ್ ಎಫ್.ಸಿ.ಸಿ’ಚೊ ಚೇರ್’ಮೆನ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲೊ!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಅಜಿತ್ ಪೈಕ್ ಎಫ್.ಸಿ.ಸಿ’ಚೊ ಚೇರ್’ಮೆನ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲೊ!

ಟ್ರಂಪಾನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ವಹ್ಸಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಅಜಿತ್ ಪೈಕ್ ಫೆಡೆರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕಮಿಷನ್ ಹಾಚೊ ಚೇರ್’ಮೆನ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಜಿತ್ ಪೈ ಪಯ್ಲೊ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಚೇರ್’ಮೆನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೇವಿನ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಚೇರ್’ಮೆನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ...

ಆಮೆರಿಕನ್ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತ್ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್: ಟ್ರಂಪ್

ಆಮೆರಿಕನ್ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತ್ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್: ಟ್ರಂಪ್

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತ್ ಅತೀ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತಾಂಕ್ ಹಿಣ್ಸಿಲಾಂ. ಅಧಿಕಾರ್ ವಹ್ಸಿತಾನಾ ಜಮ್ಲಲೊ ಲೋಕ್ ಭೋವ್ ಉಣೊ ಮ್ಹಣ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಚ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ವಯ್ರ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಟ್ರಂಪಾನ್, ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ತೋಂಡ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ...

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್’ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಘಂಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಒಬಾಮಾ ಕೇರ್ ರದ್ಧ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್’ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಘಂಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಒಬಾಮಾ ಕೇರ್ ರದ್ಧ್

ಟ್ರಂಪಾನ್ ಆಮೆರಿಕಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್’ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಘಂಟೊ ಪುರ್ತೊ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರ್ ದಾಖಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೊ. ಚುನಾವಣೆ ವೆಳಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಸಾವ್ಣ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂ ‘ಒಬಾಮಾ ಕೇರ್’ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಲಗ್ತಿಂಚೆಂ ಯೋಜನ್ ರದ್ಧ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾಕ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲಿ...

ಇರಾನ್ ಆನಿಂ ಉತ್ತರ್ ಕೊರೆಯಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣಾ ಖಾತಿರ್ ಟ್ರಂಪಾಚ್ಯೆ ಆಡಳ್ತೆಂ ಆಧುನಿಕ್ ಮಿಸ್ಸಾಯ್ಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಸಾ ಕರ್ತಾತ್

ಇರಾನ್ ಆನಿಂ ಉತ್ತರ್ ಕೊರೆಯಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣಾ ಖಾತಿರ್ ಟ್ರಂಪಾಚ್ಯೆ ಆಡಳ್ತೆಂ ಆಧುನಿಕ್ ಮಿಸ್ಸಾಯ್ಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಸಾ ಕರ್ತಾತ್

ಟ್ರಂಪಾನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊಚ್, ಇರಾನ್ ಆನಿಂ ಉತ್ತರ್ ಕೊರೆಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣಾಕ್ ಪ್ರತೀಕಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಆಧುನಿಕ್ ರಿತಿಚಿಂ ಮಿಸ್ಸಾಯ್ಲಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮಾಹೆತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ. ಎದೊಳ್’ಚ್ ಮಿಸ್ಸಾಯ್ಲಾಂಚೆಂ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ...

ವಿದಾಯ್ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಒಬಾಮಾಚೆಂ ಸಾಂಗಾಪ್…

ವಿದಾಯ್ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಒಬಾಮಾಚೆಂ ಸಾಂಗಾಪ್…

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚ್ಯೆ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಒಬಾಮಾನ್ ವಿದಾಯ್ ಭಾಷಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ದೇಶಾಕ್ ಉದ್ಧೇಶುನ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲಾ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ಬರೆಂ...

30 ಲಾಖ್ ಆಕ್ರಮಿ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ತಡೀಪಾರ್: ಟ್ರಂಪ್

30 ಲಾಖ್ ಆಕ್ರಮಿ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ತಡೀಪಾರ್: ಟ್ರಂಪ್

ಆಪುಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್’ಪಣಾಚೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಕರ್ನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಕ್ರಮಿ ರಿತಿರ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ನಿವಾಸಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಡೀಪಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿಂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಗಡಿರ್ ವ್ಹಡ್ ಆಕಾರಾಚೊ ಉಬಾರ್ ದೊರೊ ಬಾಂದ್ಚೊ...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.