America

ಐಸಿಸಾಂಚ್ಯಾ ನಾಸಾಕ್ ಟ್ರಂಪಾಚೆಂ ನವೆಂ ಯೋಜನ್

ಐಸಿಸಾಂಚ್ಯಾ ನಾಸಾಕ್ ಟ್ರಂಪಾಚೆಂ ನವೆಂ ಯೋಜನ್

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ನವೊ ಖೇಳ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಅಧಿಕಾರ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ಕಠೀಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ಆತಾಂ ಐಸಿಸಾಂಚ್ಯಾ ನಾಸಾಕ್ ನವೆಂ ಯೋಜನ್ ಏಕ್ ರೂಪಿತ್ ಕೆಲಾಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ...

ಇರಾನಾಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ರೀಗ್ ನಾಂ!

ಇರಾನಾಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ರೀಗ್ ನಾಂ!

ನಜಾನಿನ್ ಜಿನೌರ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ. ಮುಳಾನ್ ತೆಂ ಇರಾನಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಇರಾನ್ ಧರ್ನ್ ಸಾತ್ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಬಂದಿ ಘಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಜಾನಿನಾಚ್ಯಾ...

ಟ್ರಂಪಾಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉತ್ತಮ್ ಧಿಲ್ಲೊನ್

ಟ್ರಂಪಾಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉತ್ತಮ್ ಧಿಲ್ಲೊನ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತಮ್ ಧಿಲ್ಲೊನಾಕ್ ನೆಮ್ಲಾ. ಏಕ್ ಬರೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ಉತ್ತಮ್ ಧಿಲ್ಲೊನ್ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ನೀತ್ ಆನಿಂ ಅನುಸರಣ್...

ಮೆಕ್ಸಿಕೊಕ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲಿ

ಮೆಕ್ಸಿಕೊಕ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲಿ

ಆಮೆರಿಕಾ ಆನಿಂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮಧೆಂ ವೊಣದ್ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊನ್ ದುಡು ದೀನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಎನ್ರಿಕ್ ಫೆನಾ ನೀಟೊ, ಹಾಣೆಂ ಆಮೆರಿಕಾಕ್ ಭೇಟ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಡಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ...

ನಿರಾಶ್ರಿತಾಂಕ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ರೀಗ್ ನಾಂ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್

ನಿರಾಶ್ರಿತಾಂಕ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ರೀಗ್ ನಾಂ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಹುಮ್ಟುನ್ ಉಡಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಖಡಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ನಿರಾಶ್ರಿತಾಂಕ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ರೀಗ್ ನಾಂ, ತಶೆಂಚ್ 7 ಮುಸ್ಲಿಮ್ ದೇಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್’ಯಿ ಬಂದಿ. ಮನ್ಶಾಂ ಹಕ್ಕಾಂಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೆ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಆಡಾಂವ್ಚ್ಯೆ ದಿಶೆನ್...

ಟ್ರಂಪ್, ಆಮೆರಿಕಾ-ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮಧೆಂ ವೊಣದ್ ಬಾಂದ್ತಾ

ಟ್ರಂಪ್, ಆಮೆರಿಕಾ-ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮಧೆಂ ವೊಣದ್ ಬಾಂದ್ತಾ

ಚುನಾವ್ ಪ್ರಚಾರಾ ವೆಳಾರ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಆಮೆರಿಕಾ-ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮಧೆಂ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ರಿಗೊಂಕ್ ವ ಗಡ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ವೊಣದ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ. ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾ ಆದೇಶಾಕ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಅನಾಧಿಕೃತ್ ಥರಾನ್ ಆಮೆರಿಕಾಚಿ ಗಡ್ ಉತ್ರೊನ್ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾಕ್’ಯಿ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಯಾ...

ಆಮೆರಿಕಾ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ: ತೆಲ್-ಅವೀವ್ ಥಾವ್ನ್ ರಾಯ್’ಬಾರಿ ದಫ್ತರ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ವರ್ಗಾಯ್ಸಿನಾಂ

ಆಮೆರಿಕಾ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ: ತೆಲ್-ಅವೀವ್ ಥಾವ್ನ್ ರಾಯ್’ಬಾರಿ ದಫ್ತರ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ವರ್ಗಾಯ್ಸಿನಾಂ

ಚುನಾವ್ ಪ್ರಚಾರಾ ವೆಳಾರ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ತೆಲ್-ಅವೀವಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯೆ ರಾಯ್’ಬಾರಿ ದಫ್ತರ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ವರ್ಗಾಯ್ಸಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕರ್ನೆ ವಯ್ರ್ ಆಕ್ಷೇಪ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ಪಾಲೆಸ್ತಿನಿ ಆನಿಂ ಆರಬ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಹಾಕಾ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ...

ಆಪ್ಲೆಂ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಕರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾಂಚೊ ಭೊರೊ ಚಡ್ತಾ: ಟ್ರಂಪ್

ಆಪ್ಲೆಂ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಕರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾಂಚೊ ಭೊರೊ ಚಡ್ತಾ: ಟ್ರಂಪ್

ಆಮೆರಿಕಾಚೊ ಉದ್ಯೋಗ್ ವಾಂಚಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಚುನಾವ್ ಪ್ರಚಾರಾ ವೆಳಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಸಾವ್ಣೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಟ್ರಂಪಾನ್ ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ 12 ಪ್ರಮುಖ್ ಕಂಪೆನಿ ಮ್ಹಾಲಕಾ ಸವೆಂ ಉಪಹಾರ್ ಸಭಾ ಚಲವ್ನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ...

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಅಜಿತ್ ಪೈಕ್ ಎಫ್.ಸಿ.ಸಿ’ಚೊ ಚೇರ್’ಮೆನ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲೊ!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಅಜಿತ್ ಪೈಕ್ ಎಫ್.ಸಿ.ಸಿ’ಚೊ ಚೇರ್’ಮೆನ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲೊ!

ಟ್ರಂಪಾನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ವಹ್ಸಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಅಜಿತ್ ಪೈಕ್ ಫೆಡೆರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕಮಿಷನ್ ಹಾಚೊ ಚೇರ್’ಮೆನ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಜಿತ್ ಪೈ ಪಯ್ಲೊ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಚೇರ್’ಮೆನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೇವಿನ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಚೇರ್’ಮೆನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ...

ಆಮೆರಿಕನ್ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತ್ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್: ಟ್ರಂಪ್

ಆಮೆರಿಕನ್ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತ್ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್: ಟ್ರಂಪ್

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತ್ ಅತೀ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತಾಂಕ್ ಹಿಣ್ಸಿಲಾಂ. ಅಧಿಕಾರ್ ವಹ್ಸಿತಾನಾ ಜಮ್ಲಲೊ ಲೋಕ್ ಭೋವ್ ಉಣೊ ಮ್ಹಣ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಚ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ವಯ್ರ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಟ್ರಂಪಾನ್, ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ತೋಂಡ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ...

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್’ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಘಂಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಒಬಾಮಾ ಕೇರ್ ರದ್ಧ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್’ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಘಂಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಒಬಾಮಾ ಕೇರ್ ರದ್ಧ್

ಟ್ರಂಪಾನ್ ಆಮೆರಿಕಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್’ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಘಂಟೊ ಪುರ್ತೊ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರ್ ದಾಖಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೊ. ಚುನಾವಣೆ ವೆಳಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಸಾವ್ಣ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂ ‘ಒಬಾಮಾ ಕೇರ್’ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಲಗ್ತಿಂಚೆಂ ಯೋಜನ್ ರದ್ಧ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾಕ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲಿ...

ಇರಾನ್ ಆನಿಂ ಉತ್ತರ್ ಕೊರೆಯಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣಾ ಖಾತಿರ್ ಟ್ರಂಪಾಚ್ಯೆ ಆಡಳ್ತೆಂ ಆಧುನಿಕ್ ಮಿಸ್ಸಾಯ್ಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಸಾ ಕರ್ತಾತ್

ಇರಾನ್ ಆನಿಂ ಉತ್ತರ್ ಕೊರೆಯಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣಾ ಖಾತಿರ್ ಟ್ರಂಪಾಚ್ಯೆ ಆಡಳ್ತೆಂ ಆಧುನಿಕ್ ಮಿಸ್ಸಾಯ್ಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಸಾ ಕರ್ತಾತ್

ಟ್ರಂಪಾನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊಚ್, ಇರಾನ್ ಆನಿಂ ಉತ್ತರ್ ಕೊರೆಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣಾಕ್ ಪ್ರತೀಕಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಆಧುನಿಕ್ ರಿತಿಚಿಂ ಮಿಸ್ಸಾಯ್ಲಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮಾಹೆತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ. ಎದೊಳ್’ಚ್ ಮಿಸ್ಸಾಯ್ಲಾಂಚೆಂ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ...

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ನಾಣ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಕಾಳಿ ಸ್ತ್ರೀ ಲಿಬರ್ಟಿ

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ನಾಣ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಕಾಳಿ ಸ್ತ್ರೀ ಲಿಬರ್ಟಿ

ಆಮೆರಿಕಾನ್ ಪಯ್ಲ್ಯೆಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸ್ತ್ರೀ ಲಿಬರ್ಟಿಚೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ನಾಣ್ಯಾಂ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕೆಸಾಂ ವಯ್ರ್ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಆನಿಂ ಸೊಭಿತ್ ನ್ಹೆಸ್ಣಾರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಲಿಬರ್ಟಿ ಖರಿ ದೇಶ್ ಭಕ್ತಿನ್ ತಶಿ ದಿಸ್ತಾ. ಕಾಳ್ಯಾ ವರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಚಿತ್ರ್ ನಾಣ್ಯಾಚ್ಯೆರ್ ಛಾಪ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲ್ಯೆಚ್...

ವಿದಾಯ್ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಒಬಾಮಾಚೆಂ ಸಾಂಗಾಪ್…

ವಿದಾಯ್ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಒಬಾಮಾಚೆಂ ಸಾಂಗಾಪ್…

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚ್ಯೆ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಒಬಾಮಾನ್ ವಿದಾಯ್ ಭಾಷಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ದೇಶಾಕ್ ಉದ್ಧೇಶುನ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲಾ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ಬರೆಂ...

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಚೆಂ ಕಠೋರ್ ಕೃತ್ಯೆಂ

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಚೆಂ ಕಠೋರ್ ಕೃತ್ಯೆಂ

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಎಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಉಕೊಲ್ನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಆಪ್ಟಿಲಾಂ ಖಂಯ್. ತ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಲೋಕ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ರೋಲೆಸ್ವಿಲ್ಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಫಿಟೇರಿಯಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಧೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ತೆದಾಳಾ ಮಧೆಂ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನ್ಯೆಕ್ ಚೆಡುಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಸೊಡಂವ್ಚ್ಯೆ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಲೆ...

30 ಲಾಖ್ ಆಕ್ರಮಿ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ತಡೀಪಾರ್: ಟ್ರಂಪ್

30 ಲಾಖ್ ಆಕ್ರಮಿ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ತಡೀಪಾರ್: ಟ್ರಂಪ್

ಆಪುಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್’ಪಣಾಚೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಕರ್ನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಕ್ರಮಿ ರಿತಿರ್ ಆಮೆರಿಕಾಂತ್ ನಿವಾಸಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಡೀಪಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿಂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಗಡಿರ್ ವ್ಹಡ್ ಆಕಾರಾಚೊ ಉಬಾರ್ ದೊರೊ ಬಾಂದ್ಚೊ...

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಲೋಕ್ ಸಭೆಕ್ ಪ್ರಥಮ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸ್ತ್ರೀ, ಕಮಲ ಹ್ಯಾರಿಸನ್

ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಲೋಕ್ ಸಭೆಕ್ ಪ್ರಥಮ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸ್ತ್ರೀ, ಕಮಲ ಹ್ಯಾರಿಸನ್

ಕ್ಯಾಲಿಫೊರ್ನಿಯಾಚಿ ಕಮಲ ಹ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಲೋಕ್ ಸಭೆ ಖಾತಿರ್ ಪಯ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ್ ಸ್ತ್ರೀ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಏಕ್ ನವೊ ಇತಿಹಾಸ್ ತಿಣೆಂ ರಚ್ಲಾ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಇಲಿನಾಯ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಕ್ಷೆಚೊ ಭಾರತೀಯ್ ಆಮೆರಿಕನ್ ರಾಜಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ...

ಪೊಲಿಸ್ ಇತ್ಲೆಯಿ ಕಠೋರ್!

ಪೊಲಿಸ್ ಇತ್ಲೆಯಿ ಕಠೋರ್!

ಅತೀ ವೆಗಾನ್ ಕಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾಲಕಾ ವಯ್ರ್ ರಾಗಾನ್, ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತರ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನಾಂತ್ ಎಕಾ 29 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಡೇನಿಯಲ್ ಹ್ಯಾರಿಸಾಕ್ ಗುಳೆ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾರ್ಲಾ. ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಕೆಪ್ಪೊ; ಕಾನ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್. ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಫಕತ್ ಹಾತಾಚ್ಯಾ...

ಇಂಡಿಯನ್ ಆಮೇರಿಕನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್’ಮೆನಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ!

ಇಂಡಿಯನ್ ಆಮೇರಿಕನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್’ಮೆನಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ!

ಆಮೇರಿಕನ್ ಫೆಡರಲ್ ಕೊಡ್ತಿನ್, 83 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಬುಲಾಲ್ ಬೊಬ್ ಬೆರಾ, ಹಾಕಾ 2009 ಆನಿ 2011 ವರ್ಸಾ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್, ಆಮೆರಿಶ್ ಆಮಿ ಬೆರಾಕ್, ಪೊರ್ಜರಿ ರುಪಾರ್ ದುಡ್ವಾಚಿ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಆನಿ ಏಕ್ ದಿಸಾಚಿ ಜೈಲಾ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾ...

ಮಿನಿಸ್ಕರ್ಟ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಚ್ಯೊ ತಸ್ವೀರ್ಯ್ಯೊ ಕಾಡ್ಚ್ಯೊ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ನ್ಹಯ್!

ಮಿನಿಸ್ಕರ್ಟ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಚ್ಯೊ ತಸ್ವೀರ್ಯ್ಯೊ ಕಾಡ್ಚ್ಯೊ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ನ್ಹಯ್!

ಮಿನಿಸ್ಕರ್ಟ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊನ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ತಸ್ವೀರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆನಂದ್ ಪಾವ್ತೆಲೆ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಆಸಾತ್ ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಹಾಂಗಾ ಪಳೆಯಾ. ಮಿನಿಸ್ಕರ್ಟ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಚೆಡ್ವಾಚಿ ಅನುಮತಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಾಡ್ಚೊ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ನ್ಹಯ್...

ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಫ್ಲೋರಿಡಾಂತ್ ಪೊಲಿಸ್, ಕಾಳ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಶೂಟ್ ಕರ್ತಾ

ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಫ್ಲೋರಿಡಾಂತ್ ಪೊಲಿಸ್, ಕಾಳ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಶೂಟ್ ಕರ್ತಾ

ಏಕ್ ನಿಶಾಸ್ತ್ರ್ ಕಾಳೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಫ್ಲೋರಿಡಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾನ್ ತಾಕಾ ಶೂಟ್ ಕರ್ನ್ ಘಾಯ್ ಕೆಲೊ. ತ್ಯಾ ಮಾರಾಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಉದಾರೊ ಪಡೊನ್ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಶೂಟ್ ಕರಿನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿನತಿ ಕರ್ತಾ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್...

ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ಪೊಲಿಸಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ಪೊಲಿಸಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಲೂಸಿಯಾನಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಬೇಟನ್ ರೂಜ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಕಡೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಶೂಟೌಟಾಂತ್ ದೋಗ್ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂಕ್ ದಾಖಲ್...

ಡಾಲ್ಲಾಸಾಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಗುಳೆ ಘಾಲೆ!

ಡಾಲ್ಲಾಸಾಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಗುಳೆ ಘಾಲೆ!

ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಡಾಲ್ಲಾಸಾಂತ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ಲಿಪೊನ್ ರಾವೊನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆರ್ ಗುಳೆ ಸೊಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ 4 ಪೊಲಿಸ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾನಾ 7 ಜಣ್ ಪೊಲಿಸ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಶಹರಾಂನಿ ಪೊಲಿಸಾಂ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾಂ...

ಹ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಮನ್ ಕರ್ಗಾತಾ!

ಹ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಮನ್ ಕರ್ಗಾತಾ!

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವೈರಲ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಸರ್ವಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಕಳ್ವಳಾಯ್ತಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ತಸ್ವೀರೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತೆಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ತಸ್ವೀರೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ನೀಜ್ ಕಥಾ...

ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್, ಸಿಸ್ರಿನ್ ವೋಡ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ!

ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್, ಸಿಸ್ರಿನ್ ವೋಡ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ!

ಆಮೇರಿಕಾಚಾ ಪ್ಲೋರಿಡಾಂತ್ ಒರ್ಲಾಂಡೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಕಡೆಂ ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿ ರಿಸೊರ್ಟಾಂತ್ ಎಕ್ ಕುಟಾಮ್ ಭೊಂವೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಭುರ್ಗೊ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಆನಿ ಘರ್ಚಿಂ ಮ್ಹಣೊನ್ 4 ಜಣಾಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಬಸೊನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಲಿಂ. ವೇಳ್ ರಾತಿಚಿಂ ಕಾಂಯ್...

ಸಿಸ್ರಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ!

ಸಿಸ್ರಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ!

ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ಲೋರಿಡಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಿಸರ್, ರಾಯಾ ಬಾಷೆನ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲ್ಚಿ ತುಮಿ ಪಳೆಲಾಂ. ಆತಾಂ ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ಲೋರಿಡಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಪ್ಲೋರಿಡಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಟಾಂಪಾಂತ್ ಎಕಾ ಸಿಸ್ರಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್...

12 ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆವಯ್ನ್, ಪುತಾಕ್ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ನಾ!

12 ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆವಯ್ನ್, ಪುತಾಕ್ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ನಾ!

ಭುರ್ಗಿಂ ಆವಯ್ಚೊ ಜೀವ್. ತಾಂಕಾಂ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ನ್ ಉಮೊ ದಿತಾನಾ, ಮೆಳ್ಚೊ ಸಂತೊಸ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಥರಾನ್ ಮೆಳಾನಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಎಕಾ ಆವಯ್ಕ್ ಪೂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ 12 ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ತರೀ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಧರ್ಚೆಂ ವ ಆಪಡ್ಚೆಂ ಭಾಗ್...

ಪೆಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಟೇಪ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಜೈಲ್

ಪೆಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಟೇಪ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಜೈಲ್

ಘರ್ಚ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಟೇಪ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಆಮೇರಿಕನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಜೈಲ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. 45 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್, ಬ್ರೌನ್ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಟೇಪ್ ಲಾವ್ನ್ ತಸ್ವೀರ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ತಸ್ವೀರ್ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್...

ಆಮೇರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಯ್ ಚುನಾವಾಂತ್, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆನಿ ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನಾ ಮಧೆಂ ಕಠಿಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ

ಆಮೇರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಯ್ ಚುನಾವಾಂತ್, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆನಿ ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನಾ ಮಧೆಂ ಕಠಿಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ

ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಕ್ಷೆಚಿ ಉಮೆದ್ವಾರ್ನ್ ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನ್, ನವೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಯ್ ಚುನಾವಾಕ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಉಮೆದ್ವಾರಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್, ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂವಾರ್ 2383 ಮತ್ ತಿಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತಿಕಾ ತೆ ಮೆಳ್ಳೆ! ತ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ವಯ್ಲೊ ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಿಕಾ...

ಆಚಾನಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೈರ್ಯಾಂಕ್ ಪಳವ್ನ್ ಪೊಲಿಸ್ ದಂಗ್ ಜಾಲೆ!

ಆಚಾನಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೈರ್ಯಾಂಕ್ ಪಳವ್ನ್ ಪೊಲಿಸ್ ದಂಗ್ ಜಾಲೆ!

ಆಚಾನಕ್ ಏಕ್ ಸೈರೊ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಪೊಲಿಸ್, ಎಕ್ದಮ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲೆ. ಮಾಗಿರ್ ಮತಿರ್ ಯೇವ್ನ್, ಸೈರ್ಯಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ವಾಟ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲಿ. ವ್ಹಯ್! ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ಲೋರಿಡಾಂತ್...

loader

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.