Air Travel

ಗೋ ಏರ್: ಅಕ್ತೋಬರ್ ಥಾವ್ನ್ ದರ್ಯಾವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಣ್ ಸುರು

ಗೋ ಏರ್ : ಅಕ್ತೋಬರ್ ಥಾವ್ನ್ ದರ್ಯಾವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಣ್ ಸುರು

ಗೋ ಏರ್ ವಿಮಾನ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಅಕ್ತೋಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದರ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಬುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತೆಂ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜೇ ವಾಡಿಯಾ ಹಾಣೆಂ ಕಳಯ್ಲಾ. ಗೋ ಏರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ 24 ಪಯ್ಣಾರಿ ವಿಮಾನ್ ಆಸಾತ್....

ಆಗೊಸ್ತಾ ಥಾವ್ನ್ ಸದಾಂಯ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವಿಮಾನ್ ಉಬ್ತಲೆಂ!

ಆಗೊಸ್ತಾ ಥಾವ್ನ್ ಸದಾಂಯ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವಿಮಾನ್ ಉಬ್ತಲೆಂ!

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಥಾವ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆಗೊಸ್ತಾಂತ್ ಸದಾಂಯ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾಚೆಂ ವಿಮಾನ್ ಉಬ್ತಲೆಂ. ಎದೊಳ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೆಂ ವಿಮಾನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಲೆಂ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಸಂಸದ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಆನಿಂ ವಿಪಕ್ಷ್...

loader

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.