ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಹ್ಯಾ ವಿಡಿಯೋಂತ್ ಬಿಯೊನ್ಸ್, ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ‘ಚೋಲಿ ಕೆ ಪೀಚೆ ಕ್ಯಾ ಹೈ” ನಾಚ್ ನಾಚ್ತಾ!

ಕೊಲ್ಡ್’ಪ್ಲೇ’ನ್ ಹಾಂಣಿ ‘ಹಪ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಗೀತ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತಾನ್ ‘ಖಳ್’ನಾಯಕ್’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ನಾಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪದ್, ಬಿಯೋನ್ಸ್ ನಾಂವಾಚ್ಯೆ ನಾಚ್ಪಿಣಿಚ್ಯೆರ್ ಚಿತ್ರಿತ್ ಕರ್ನ್ ತೊ ವಿಡಿಯೊ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ಪುಣ್ ಜ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಹೊ ವಿಡಿಯೊ ಕಾಡ್ಲಾ ತಾಕಾ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಬರೊ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 
 
 

ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

`ಲೈಫು ಸೂಪರ್’ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚಿ ಸುಂದರಿ!

ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಯೆದೊಳ್’ಚ್ಚ್ ಸಬಾರ್ ವಿದೇಶಿ ಸುಂದರಿಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಪೆಂಕಾಡ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಶಾರ್ ಘಾಲಾಂ. ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಲೈನಿಕ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ನವಿ ಎಂಟ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚಿ ಸುಂದರ್ ಚಲಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ನವ್ಯಾನಿಂಚ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ‘ಲೈಪು ಸೂಪರ್’...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>
ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಫೇಸ್’ಬುಕ್ ‘ಅನ್ ಫ್ರೆಂಡ್’ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಮ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಸಗ್ಳಿ ಮಾಹೆತ್ ಚೊರಿ ಕರ್ತಾ!

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಸಬಾರ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತೆ ಘೆವ್ನ್ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಕರ್ತಾನಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕಾರಣ್ ಹ್ಯೆ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ತುಮ್ಚಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಜೀವನಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಚೋರಿ ಕರ್ತಾತ್ ಖಂಯ್! ಫೇಸ್’ಬುಕಾರ್ ಮಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಅನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>