ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ರೈಲ್ವೇ ಟಿಕೇಟ್ ಬುಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ಸಲೀಸ್

ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಆನ್ ಲೈನಾಂತ್ ರೈಲ್ವೇ ಟಿಕೇಟ್ ಬುಕ್ ಕರುಂಕ್ ಕಠೀಣ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಚುಕಂವ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಯೆದೊಳ್ ಹರ್ ಮಿನುಟಾಕ್ 2000 ಟಿಕೇಟ್ ಬುಕ್ ಕರ್ಚಿ ಸವ್ಲಾತಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ 7,200 ಟಿಕೇಟ್ ಬುಕ್ ಕರ್ಚಿ ಸವ್ಲಾತಾಯ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಬೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ರಜೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>


ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್ 100 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ?!

ಟೋಕಿಯೋ: ಕಸಲೆಂಯ್ ಸಾಧನ್ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಪ್ರಾಯ್ ಏಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ 100 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ರುಜು ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಿಣೆಂ 1,500 ಮೀಟರ್ ಅಂತರ್ 1 ಗಂಟೊ 15 ಮಿನುಟಾಂನಿ ಸಂಪಯ್ಲೊ. ಜಪಾನಾಚಿ ಮಿಹಿಕೋ ನಾಗಾಓಕೋ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಹಿ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಸ್ತ್ರೀ 1914’ವ್ಯಾ....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 
 
 

ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

ಆನ್ಯೇಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್’ಲ್ಲೆಂ ’ಬಾಹುಬಲಿ’ !

ಜುಲೈ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳ್, ಮಲೆಯಾಳಂ ಆನಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಶೆಂನಿ ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಚೆಂ ‘ಬಾಹುಬಲಿ’ ಚಿತ್ರ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ದಾಖ್ಲೆ ರಚುನ್ ಆಸಾ. ಚಿತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪೋಸ್ಟರಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಎದೊಳ್’ಚ್ ‘ಬಾಹುಬಲಿ’ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>
ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಫೊನಾಚಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಸುರಿ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ!

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತುಮ್ಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ವಾಡ್ಲಾ. ವ್ಹಯ್, ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ನಾಕಾತ್. ತುಮ್ಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್’ಚ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಜಾಸುಸಿ ಕರ್ತಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾಂವ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಆಯ್ಲಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಫೊನಾಚಿ ಬ್ಯಾಟರಿ’ಚ್ಚ್ ಪುರೊ ತುಮ್ಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಗೂಢಚಾರಿಂಕ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಲೊಯೊಲಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ಸನ್ವಾರಾ, ಆಗೋಸ್ತ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್, ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್, ಹರ್ಜೆಲಿಯಾಚ್ಯಾ ಲುನಾ ಪಾರ್ಕ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ – ವಿಕ್ಟರ್ ಲುವಿಸ್ (ತ್ರಾಸಿ), ಅನಿತಾ ಡಿಸೋಜ (ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ), ಗ್ರೇಸಿ ಡಿಸೋಜ (ಕುಂದಾಪುರ್), ಮಥಾಯಸ್ ಡಿಸೋಜ, ಜೊಸ್ಸಿ (ಹರ್ಜ಼ಿಲಿಯಾ), ವಿಲಿಯಮ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>