ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

4 ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ರಾಕ್ತಾತ್

ಸೌದಿ ಆರೇಬಿಯಾಂತ್ 4 ಮಹಿನ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್, 62 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಚರಣ್’ಜಿತ್ ಕೌರ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ 4 ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕ್ತಾ. ಪೂತ್ ದೇವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಮಂಗತ್(33) ಹಾಚಿ ಕೂಡ್ ಕೆದಾಳಾ ಪಾವ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕೊಲಾಕ್ ತೊ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 
 
 

ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಫರ್!

ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಂಪೆನ್ಯಾಂನಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಕರ್ಷಕ್ ಆಫರಾಂ ಮಧೆಂಯಿ, ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ವೊಡುಂಕ್ ಬಾರಿಚ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾ. ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಯಿ ಆಫರ್ಸ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಆತಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಫರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್

ಪರತ್ ಪರತ್ ಪಳವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ನಶೀಬಾಚೊ ಖೆಳ್’!

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಗೋಸ್ತ್ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂಕ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ನಶೀಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾತ್ ಟೊಕಿಸಾಂತ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಜ್ರೆಂತ್ ತೆಂ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಬಿಗ್ ಸಿನೆಮಾ, ಭಾರತ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>