ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಬಿಹಾರಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಕುಡಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ; ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಾಕ್ ಪೊಪಾಯ್ಲೆಂ

ಪಾಟ್ನಾ: ಬಿಹಾರಾಚ್ಯಾ ನಳಂದಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೇವೇಂದ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲಾಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸರ್ ಫೊಂಡಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಕುಡಿ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಾಕ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಪೊಪಾಯ್ಲಾಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>


ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

2017’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಕೃತಕ್ ರಗತ್

ಲಂಡನ್: ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿಂತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕೃತಕ್ ರಗತ್ ಹೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಕೆಲಾ. ಬ್ರಿಟನಾಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸೆವಾ (ಎನ್ಎಚ್ಎಸ್) ಹಾಂಚ್ಯಾ ರಗತ್ ಆನಿ ಕಸಿ ವಿಭಾಗಾನ್ 2017 ಭಿತರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 
 
 

ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕರೀನಾ ನಟನ್

ಹಿ ಖಬರ್ ಸತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕರಿನಾಕ್ ಆಮಿ ತಿಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ನವ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ರುಪಾನ್ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ತಿ ನಟನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೆನಿಕ್ ಪಿಡೆನ್ ವಳ್ವಳ್ಚಿ ಯುವತಿಚೊ ಪಾತ್ರ್ ತಿ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>
ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಸ್ಕಿನ್ ಟಾಯ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ನ್ಹೆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಚಿಟ್ಕುನ್ ರಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಸ್ಕಿನ್ ಟಾಯ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನ್ಹೆಸ್ಚೆಂ ಫ್ಯಾಶನ್. ಹೆಂ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಚಿಟ್ಕುನ್ ರಾವ್’ಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕಾಂಯ್ ಕಾತ್ರುನ್ ಕಾಡಿಜೆ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಅಸಲೆ ಸ್ಕಿನ್ ಟಾಯ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ನ್ಹೆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚಿ ಫಜೀತೀ....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>