ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ 28 ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ನಿತಿಖಾತಿರ್ ಝುಜೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ಸ್ತ್ರೀ!

ಭಾರತಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಮೆಳ್ತಾ, ನ್ಯಾಯ್ ಏಕ್ ಸೊಡ್ನ್! ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾಂನಿ ಹೆಂ ಸತ್ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಳೆಯಾ ತಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಘಡಿತ್. 28 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾನೂನಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ನ್ಯಾಯ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಅಜೂನ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ!

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>


ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆ ಆಟೆವಿಟೆ ಆಧುನಿಕ್ ಶೈಲೆರ್!

ಆದಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಚಲಿಯೆಕ್ ಕಳಂವ್ಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪರ್ತ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಪಾಟ್ ಪಿಟೊ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಆಸಾತ್. ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಧುವೆಕ್‘ಚ್ ಆಪ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕಳಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ವಾಟೊ ಆಸಾತ್! ತರೀ ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಯುವಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಶಿರಿಗುಂಡ್ಯೆಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಐರ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 
 
 

ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ನವೆಂ ಕಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ದಸರಾ ಪರ್ಬೆಚೊ ಕಾಳ್ ಬೋವ್ ಸೂಕ್ತ್!

ತುಮಿಂ ಕಾಂಯ್ ನವೆಂ ಕಾರ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ತುಮಿಂ ಘೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್’ಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಆತಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾಕೀ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾರ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ದಸರಾ ಪರ್ಬೆ ವೆಳಾರ್ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಚೂಟ್ ಮೆಳ್ಚಾರ್ ಆಸಾ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್

ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್, ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲಿ

ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಕಾ 2015ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ `ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ವೆರ್ ಬೆಂದುರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ಟೆಲಿನೊ ಹಾಣೆಂ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲಿ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>