ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಆಮಾಲ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಚೆಡ್ವಾಚೊ ಗಲಾಟೊ!?

ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚ್ಯೊ ಧೊಶಿ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಮಾಲ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಮತ್ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಘಡ್ಬಡ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ನೈಜೀರಿಯಾ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾ ಖಂಯ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮಾಲ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>


ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ, ಲಿಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ನಿವೃತ್ತ್!

ಚಿಲಿನ್ ಕೋಪಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್’ಶಿಪ್ ಜಿಕ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕಠೀಣ್ ಸಲ್ವಣೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆರ್ಜೆಂಟಿನಾಚ್ಯಾ ಲಿಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿನ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಖೆಳಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲಿ. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟಾಂತ್’ಯಿ ಗೋಲ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ಖಾತಿರ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 
 
 

ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

ಫಿಲ್ಮ್ ನಟಿ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್...?

ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಸಾರ್ ಏಕ್ ಅಸೊ ಸಂಸಾರ್’ಗಿ, ತ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡಿತಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಎಕಾ ನಟಿಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್, ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ತಿ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ತಾನಾ ಪಯ್ಸ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>
ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಹೋಟೆಲಾಂತ್ ರೂಮ್ ಕರ್ನ್ ರಾವ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್...!

ಆಮ್ಚೆ ಪೈಕಿಂ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಕಾಮಾ ನಿಮ್ತಿಂ ವ ಭೊಂವೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಹೋಟೆಲಾಂನಿ ರೂಮ್ ಕರ್ನ್ ರಾವಾಜೆ ಪಡ್ತಾ. ರೂಮ್ ಕರ್ನ್ ರಾವ್ತಾನಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಬರಿ. ಪಂಚ್ ತಾರಾ ಹೋಟೆಲಾಂನಿ ಬರಿ ನಿತಳಾಯ್ ಆಸ್ತಾ. ರೂಮ್, ಟೊಯ್ಲೆಟ್, ಬೆಡ್ಡ್, ಟೆಲಿಫೋನ್, ಗ್ಲಾಸ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್

ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಕ್, ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಪರ್ಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ಮಹಾನಗರ್’ಪಾಲಿಕೆನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ!

ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಏಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಉರ್ಚೊ ದೀಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮಂಗ್ಳಾರ್ 21 ತಾರಿಕೆಚೊ. ಜ್ಯಾ ದೀಸ್ ಆಮ್ಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಜಲ್ಮೊನ್ 75 ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾತ್. ಆನಿ ಹೊ ಅಮೃತೋತ್ಸವ್, ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ನಗರ್’ಪಾಲಿಕೆನ್ ಆಪ್ಲೊ ಕರ್ನ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>