ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ದೋಗ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭಭಯ್ಣ್ಯೊ ನಾಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್!

ದೊಗೀ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಪುಲ್ ಭಭಯ್ಣ್ಯೊ ಗುಜ್ರಾತಾಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಪಾಲ್ದಿ ಭಾಭಾವಾಂ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಹ್ಯಾಚ್ ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಖಂಯ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಘರ್ ಖಾತ್ಯಾಕ್ ಆನಿಂ ವಿದೇಶಿ ನೋಂದಿಕರಣ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 
 

ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

ಬೊಲಿವುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದುಡ್ವಾಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ: ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್

ಹ್ಯಾಚ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್, ಮುಂಬಯ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಾಂ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸೈರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಜಯ ಬಚ್ಚನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅಮೊಲಿಕ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಲಯ್ಲಿ ಆನಿಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿಂ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ತಾಳ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತಿ ಭೋವ್’ಚ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>
ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

7 ಭಾಸಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಧಾಕ್ಟುಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ!

ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪುರ್ತಿಂ 4 ವರ್ಸಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಪೂಣ್ ತಾಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಮಾತ್ರ್ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವಾತಾ. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬೆಲ್ಲಾ ದೆವ್ಯಾತ್ಕಿನಾ, ಫಟಾಪಟ್ 7 ಭಾಸಾಂನಿ ಉಲಯ್ತಾ. ರಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಂತ್ ತಾಣೆಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ. ವಿವಿಂಗಡ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್

ಬಾಬ್ ಅವಿಲ್ ದೀಪಕ್ ಡಿ’ಕ್ರುಝ್, ಹಾಕಾ, 12ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಶಿಫಾರಸ್/ಅರ್ಜ್ಜೆ ಮದ್ಲ್ಯಾನ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ತೀರ್ಲ್ ಸಮಿತೆನ್ - ಬಾಬ್ ಅವಿಲ್ ದೀಪಕ್ ಡಿ’ಕ್ರುಝ್, ಹಾಕಾ, 12ವ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಶ್ರೀ ಅವಿಲ್ ದೀಪಕ್ ಡಿ’ಕ್ರುಝ್ ಏಕ್ ಯುವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ನಾಚ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>