ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ 86 ವರ್ಸಾಂಚಿ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ

ದೆವಾಚೊ ಸ್ವಂತ್ ಗಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇರಳಾಂತ್ ಹಿ ಹಸ್ತ್ 86 ವರ್ಸಾಂಚಿ, ಆತಾಂ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ತಾ! ಟ್ರಾವಂಕೂರ್ ದೇವಸ್ವಂ ಬೋರ್ಡಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಹಿ ಹಸ್ತ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ ಅತೀ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡಿ ಹಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>


ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ ಪಾದ್ರಿಚೊ ಗಳೊ ಕಾತ್ರುನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

ಫ್ರಾನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತರಾಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನೊರ್ಮಂಡಿ ಶಹರಾಚ್ಯಾ ‘ಸೇಂಟ್ ಎಟಿನ್ನೆ-ಡು-ರೊವ್’ರೇ’ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್, ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ರಿಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಚೊವ್ಗಾಂ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್, 84 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಚೊ ಗಳೊ ಶಿಂದುನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಕರಾಳ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 
 

ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

ನಟ್ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಸಾಹಸ್ ದೃಶ್ಯಾಂತ್ ಘಾಯೆಲೊ!

ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಹಸಾಚಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ಕರ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಂಗ್, ದೊಳೆ ಕರಿಜಯ್ ಪಡ್ತಾ. ನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಪಾಯ್ ಖಂಡಿತ್ ಘಡ್ತಾ. ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಅಶೆಂಚ್ ಅಪಾಯಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸಾಹಸ್ ದೃಶ್ಯಾಂಕ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ನಟಾಂಕ್ ಘೆತಾಲೆ...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>
ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ ’ಏಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’

ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ’ಹೌಸ್ ಫುಲ್’ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಪರ್ ಹಿಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ’ಏಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಕಮ್ಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಹಾಂಚಾ ಸಹಯೋಗಾಂತ್ ಪವೀಸ್ ವಾಮಂಜೂರ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>