ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

ಮಲಯಾಳಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಚೆಂ ಅಸಹಜ್ ರಹಸ್ಯ್’ಭರಿತ್ ಮರಣ್

ಮಲಯಾಳಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್, 29 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಆಜಯ್ ಕೃಷ್ಣನ್, ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಲ್ಲಮಾಂತ್ ರಹಸ್ಯ್ ರಿತಿನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಭರ್ಪೂರ್ ರೀಣ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ದೆದೆಸ್ಪಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಣೆಂ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲಾ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್. ಪುಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ತನ್ಖೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸತ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>
ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾರ್ ಆಸಾ ಲ್ಹಾನ್ ಬುತಾಂವ್

ಜೀನ್ಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ. ಜೀನ್ಸ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ನ್ ಥೊಡಿಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ; ತರೀ ನಂಬರ್ ವನ್ ಪೊಜಿಶನಾರ್ ಆಸಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಯಿ ಜೀನ್ಸ್ ನ್ಹೆಸ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಪ್ಯಾಂಟಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚಾ ಲ್ಹಾನ್ಶಾ ಬೊಲ್ಸಾಚ್ಯೆರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಬುತಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>