ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಚೀನಾಂತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಸುಖ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಸೆಕ್ಸ್ ಟೊಯ್ಸಾಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಡಿಮಾಂಡ್ !

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ‘156’ (ಸಾಡೆಪಾಂಚ್ ಫುಟ್) ನಾಂವಾನ್ ಆಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಸುಖ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಸೆಕ್ಸ್ ಟೊಯ್ಸಾಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಖಂಯ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಬೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಭಾರತಾಚೆ ಲಗ್ಬಗ್ 1.50 ಲಾಕ್ ರುಪಯ್ ತರೀ ಬೀಜಿಂಗಾಂತ್ ವ್ಹಡ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 

ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

ಬಾಲಿವುಡ್ಡಾಂತ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚೆಂ ’ಮಾರ್ಗರಿಟಾ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಾ’.

ಕಲ್ಕಿ ಕೊಹ್ಚಲಿನ್ ನಟನಾಚೆಂ, ದೈಹಿಕ್ ಊಣ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚಿ ಕಾಣಿ ಆಟಾಪ್ಚೆಂ, ಶೋನಾಲಿ ಬೋಸಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ `ಮಾರ್ಗರಿಟಾ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಾ’ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಬಾಲಿವುಡ್ಡಾಂತ್ ಬೋವ್ ಮೆಚ್ವಣೆಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಇಂಟರ್’ನೆಟ್ ವಾಪಾರಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಕ್ ಖಾಡುಂ ?!

ಅಂತರ್’ಜಾಳ್ ಮುಕ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವಾಂಟುಂಕ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಅದಲ್’ಬದಲ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಬಲೀಷ್ಠ್ ಮಾಧ್ಯಮ್. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಮುಕ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತೆಲೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಭಾವ್ ಆಜ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಉಬ್ಜೊನ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>