ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಹಾಂಣಿಂ ಮೊಡಿಂ ಸಾಗ್ಸುಂಚಿಂ ರೀತ್ ಪಳೆತಾನಾ, ಮನ್ ದಂಡಳ್ತಾ!

ಹಿ ತಸ್ವೀರ್ ಪಳವ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂಚೆಂ ಮನ್ ದಂಡಳ್ತಾ. ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಾಂವ್ಚಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಪೊಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಜಾತಚ್, ಹೆ ದೋಗ್ ಯುವಕ್ ಮೊಡ್ಯಾಕ್ ಮೊಟಾರ್ ಬೈಕಾಚೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ವರ್ಚೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಹೆಂ. ಒಡಿಶಾಚ್ಯಾ ನಬರಂಗ್’ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜರಿಗಾಂವ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>


ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಅದೃಷ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಚೆಂ…!

ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಅದೃಷ್ಟ್ ಸೊಧುನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಬರೆಂ ಉದಾಹರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಲಂಡನಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಎಕಾ ಕುಲಿ ಕಾಮಾಗಾರಾಕ್ ಬರೊಬರ್ 9.8 ಕರೊಡಾಂಚಿ ಲೊಟ್ರಿ ಉಟ್ಲ್ಯಾ. ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ನಿವಾಸಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಾ 25 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಲ್ ಕ್ರೂಕ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 
 
 

ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

‘ಕಾಮಿಡಿ ನೈಟ್ಸ್ ಲೈವ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ಥಾವ್ನ್, ಮಿಕಾ ಸಿಂಗಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್!

‘ಹೌಸ್ ಫುಲ್ 3’ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೊಮೋಷನಾ ಖಾತಿರ್ ಸೋನಿ ಟಿವಿಚೆರ್ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾನ್ ಚಲಂವ್ಚಾ ಶೋಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿಕಾ ಸಿಂಗಾಕ್, ಕಲರ್ಸ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾರ್, ಕೃಷ್ಣ ಅಭಿಷೇಕಾನ್ ಚಲಂವ್ಚಾ ‘ಕಾಮಿಡಿ ನೈಟ್ಸ್ ಲೈವ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಿಕಾ ಸಿಂಗಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>
ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಡಿಸ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಡಾಕ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ ‘ವಾಂಡಾ ಸಿಟಿ’

ಮನೋರಂಜನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಡಿಸ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಡಾನ್ ವ್ಹಡ್ ನಾಂವ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕಾ ಪರಿಂಚ್ ಚೀನಾಚಾ ಶಾಂಘೈ ನಗರಾಂತ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆರಂಭ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಡಿಸ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಡಾಕ್ 5.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ನಜರೆತ್ ಶಹರಾಂತ್ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್’ಚ್ಯಾ ಗಾಲಿಲೆಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಜರೆತ್ ಶಹರಾಂತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಚೊ ಪಾಂಯ್ ವಾಟೆನ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿಧಾನ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜೆನ್ ಆಚರಣ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>